09-06-2014  (9985 lectures) Categoria: Carta

Capitulacions de Santa Fe - Transcripció

Nota: Transcripció del registre de les Capitulacions a l'Arxiu de la Corona d'Aragó.

Versió original

Las cosas suplicadas e que vuestras altezas dan e otorgan a don Christoual de colon en alguna satisfacion de lo que ha descubierto en las mares oçeanas y del viage que agora con el ayuda de dios ha de fazer por ellas en seruicio de vuestras altezas son las que se siguen:

Primeramente que vuestras altezas como Sennores que son de las dichas mares oceanas fazen dende agora al dicho don Christoual Colon su almirante en todas aquellas islas y tierras firmes que por su mano o industria se descubriran o ganaran en las dichas mares oceanas para durante su vida y despues del muerto a sus herederos e successores de uno en otro perpetuamente con todas aquellas preheminencias e prerrogativas pertenecientes al tal officio e segund que don alfonso enriquez, quondam, almirante mayor de castilla e los otros sus predecessores en el dicho officio lo tenian en sus districtos.

Plaze a sus altezas. Johan de coloma.

Otrosí que vuestras altezas fazen al dicho don Christoual su visorey e gouernador general en todas las dichas tierras firmes e yslas que como dicho es el descubriere o ganare en las dichas mares; e que paral regimiento de cada huna e qualquiere dellas, faga el election de tres personas para cada oficio, e que vuestras altezas tomen y scojan uno el que mas fuere su seruicio; e assi seran mejor regidas las tierras que nuestro Sennor le dexara fallar e ganar a seruicio de vuestras altezas.

Plaze a sus altezas. Johan de coloma.

Item que de todas e qualesquiere mercadurias siquiere sean perlas piedras preciosas oro plata specieria e otras qualesquiere cosas e mercadurias de qualquiere specie nombre e manera que sean que se compraren trocaren fallaren ganaren e hovieren dentro en los limites del dicho almirantadgo, que dende agora vuestras altezas fazen merced al dicho don Christoual e quieren que haya e lieue para si la dezena parte de todo ello quitadas las costas todas que se fizieren en ello por manera que de lo que quedare limpio e libre haya e tome la dicha decima parte para si mismo e faga della a su voluntad quedando las otras nueve partes para vuestras altezas.

Plaze a sus altezas. Johan de coloma.

Otrosi que si a causa de las mercadurias quel trahera de las yslas y tierras que assi como dicho es se ganaren o descubrieren o de las que en trueque de aquellas se tomaren aqua de otros mercadores naciere pleyto alguno en el logar dondel dicho comercio e tracto se terna y fara que si por la preheminencia de su officio de almirante le pertenecera conocer del tal pleyto plega a vuestras altezas que el o su teniente e no otro Juez conozcan del tal pleyto, e assi lo prouean dende agora.

Plaze a sus altezas si pertenece al dicho officio de almirante segunt que lo tenia el dicho almirante don alonso enriquez, quondam, y los otros sus antecessores en sus districtos y siendo justo. Johan de coloma.

Item que en todos los nauios que se armaren paral dicho tracto e negociacion cada y quando y quantas vezes se armaren que pueda el dicho don Christoual colon si quisiere contribuyr e pagar la ochena parte de todo lo que se gastare en el armazon e que tanbien haya e lieue del prouecho la ochena parte de lo que resultare de la tal armada.

Plaze a sus altezas. Johan de coloma.

Son otorgadas e despachadas con las respuestas de vuestras altezas en fin de cada hun Capitulo en la villa de Santa fe de la vega de granada a XVII de abril del anno del nacimiento de nuestro Sennor Mil CCCCLXXXXII.

Yo el Rey Yo la Reyna

Por mandado del Rey e de la Reyna: Johan de coloma

Versió en català

Les coses suplicades i que Vostres Alteses donen i atorguen al senyor Cristóbal de Colón en alguna satisfacció del que ha descobert a les mars oceanes i del viatge que ara amb l'ajuda de Déu ha de fer per elles en servei de Vostres Alteses són les que se segueixen:

Primerament, que Vostres Alteses, com a Senyors que s√≥n de les dites mars oceanes, fan des d'ara al dit senyor Crist√≥bal Colon el seu almirall a totes aquelles illes i terres fermes que per la seva m√† o ind√ļstria es descobriran o guanyaran en les dites mars oceanes per a durant la seva vida i, despr√©s d'ell mort, als seus hereus i successors d'un en un altre perp√®tuament, amb totes aquelles preemin√®ncies i prerrogatives pertanyents a tal ofici i segons que el senyor Alfonso Enr√≠quez, quondam, almirall major de Castella, i els altres els seus predecessors en l' esmentat ofici el tenien en els seus districtes.

Place a Sus Altezas. Juan de Coloma.

Altres, que Vostres Alteses fan al dit senyor Crist√≥bal el seu virrei i governador general en totes les dites terres fermes i illes que, com dit √©s, ell descobr√≠eu o guanyeu en les dites mars; i que, per al regiment de cadascuna i qualsevol d'elles, faci ell elecci√≥ de tres persones per a cada ofici i que Vostres Alteses prenguin i en tri√Įn un, el que m√©s fos el seu servei; i aix√≠ seran m√©s ben regides les terres que Nostre Senyor li deixar√† trobar i guanyar a servei de Les vostres Alteses.

Place a Sus Altezas. Juan de Coloma.

√ćtem, que de totes i qualssevol mercaderies, tan sols siguin perles, pedres precioses, or, plata, esp√®cieria i altres qualssevol coses i mercaderies de qualsevol esp√®cie, nom i manera que siguin que es comprin, trocaren, trobessin, guanyin i hi haguessin dins en els l√≠mits del dit almirantazgo, que des d'ara Vostres Alteses fan merc√® al dit senyor Crist√≥bal i volen que hi hagi i porti per a si la desena part de tot aix√≤, trepitjades les costes totes que s'hi fessin, per manera que del que qued√©s net i lliure hi hagi i prengui la dita desena part per a si mateix i en faci a la voluntat, quedant les altres nou parts per a Vostres Alteses.

Place a Sus Altezas. Juan de Coloma.

D'altres, que si, a causa de les mercaderies que ell tragués de les illes i terres que així com dit és es guanyessin o descobrissin o de les que en trueque d'aquelles es prenguessin ací d'altres mercaders, naix plet algun en el lloc on el dit comerç i tracte es tindrà i farà que, si per la preeminència del seu ofici d'almirall li pertanyeu conèixer del tal plet, plora a Vostres Alteses que ell o el seu tinent i no un altre Jutge coneguin del tal plet, i així ho proveeixin des d'ara.

Place a Sus Altezas si pertany a l' esmentat ofici d' almirall segons que el tenia el dit almirall senyor Alonso Enríquez, quondam, i els altres els seus antecessors als seus districtes, i essent just. Juan de Coloma.

√ćtem, que en tots els navilis que s' armin per a l' esmentat tracte i negociaci√≥, cada i quan i quantes vegades s' armrin, que pugui el dit senyor Crist√≥bal Col√≥n, si volgu√©s, contribuir i pagar la vuitena part de tot el que es gast√©s a l' arma√≥ i que tamb√© hi hagi i porti del profit la vuitena part del que resulti de la tal armada.

Place a Sus Altezas. Juan de Coloma.

Són atorgades i despatxades, amb les respostes de Vostres Alteses en fi de cada capítol, a la vila de Santa Fe de la vega de Granada, a XVII d'abril de l'any del naixement de Nostre Senyor Mil CCCCLXXXXII [1492].

Jo el Rei Jo la Reina

Per manat del Rei i de la Reina: Joan de Coloma
versió per imprimir

Comentaris publicats

  Afegeix-hi un comentari:

  Nom a mostrar:
  E-mail:
  Genera una nova imatge
  Introdu√Įu el codi de seguretat
  Accepto les condicions d'ús següents:

  Per a participar en els comentaris l'usuari es compromet a complir i acceptar les següents normes bàsiques de conducta:

  • Respectar les opinions de la resta dels participants al fòrum, tot i no compartir-les necessàriament.
  • Abstenir-se d'insultar o utilitzar un llenguatge ofensiu, racista, violent o xenòfob, i no tenir cap conducta contrària a la legislació vigent i a l'ordre públic.
  • No enviar cap contingut amb copyright sense el permís del propietari. Si es considera oportú facilitar continguts d'internet amb copyright, cal escriure la URL completa perquè els altres usuaris puguin enllaçar-hi i descarregar-se els continguts des de la pàgina propietària.
  • Publicitat: No es permet enviar continguts promocionals i/o publicitaris.