La vaca cegahisto.cat09-06-2014  (10012 lectures) Categoria: Carta

Capitulacions de Santa Fe - Transcripci贸

Nota: Transcripci贸 del registre de les Capitulacions a l'Arxiu de la Corona d'Arag贸.

Versi贸 original

Las cosas suplicadas e que vuestras altezas dan e otorgan a don Christoual de colon en alguna satisfacion de lo que ha descubierto en las mares o莽eanas y del viage que agora con el ayuda de dios ha de fazer por ellas en seruicio de vuestras altezas son las que se siguen:

Primeramente que vuestras altezas como Sennores que son de las dichas mares oceanas fazen dende agora al dicho don Christoual Colon su almirante en todas aquellas islas y tierras firmes que por su mano o industria se descubriran o ganaran en las dichas mares oceanas para durante su vida y despues del muerto a sus herederos e successores de uno en otro perpetuamente con todas aquellas preheminencias e prerrogativas pertenecientes al tal officio e segund que don alfonso enriquez, quondam, almirante mayor de castilla e los otros sus predecessores en el dicho officio lo tenian en sus districtos.

Plaze a sus altezas. Johan de coloma.

Otros铆 que vuestras altezas fazen al dicho don Christoual su visorey e gouernador general en todas las dichas tierras firmes e yslas que como dicho es el descubriere o ganare en las dichas mares; e que paral regimiento de cada huna e qualquiere dellas, faga el election de tres personas para cada oficio, e que vuestras altezas tomen y scojan uno el que mas fuere su seruicio; e assi seran mejor regidas las tierras que nuestro Sennor le dexara fallar e ganar a seruicio de vuestras altezas.

Plaze a sus altezas. Johan de coloma.

Item que de todas e qualesquiere mercadurias siquiere sean perlas piedras preciosas oro plata specieria e otras qualesquiere cosas e mercadurias de qualquiere specie nombre e manera que sean que se compraren trocaren fallaren ganaren e hovieren dentro en los limites del dicho almirantadgo, que dende agora vuestras altezas fazen merced al dicho don Christoual e quieren que haya e lieue para si la dezena parte de todo ello quitadas las costas todas que se fizieren en ello por manera que de lo que quedare limpio e libre haya e tome la dicha decima parte para si mismo e faga della a su voluntad quedando las otras nueve partes para vuestras altezas.

Plaze a sus altezas. Johan de coloma.

Otrosi que si a causa de las mercadurias quel trahera de las yslas y tierras que assi como dicho es se ganaren o descubrieren o de las que en trueque de aquellas se tomaren aqua de otros mercadores naciere pleyto alguno en el logar dondel dicho comercio e tracto se terna y fara que si por la preheminencia de su officio de almirante le pertenecera conocer del tal pleyto plega a vuestras altezas que el o su teniente e no otro Juez conozcan del tal pleyto, e assi lo prouean dende agora.

Plaze a sus altezas si pertenece al dicho officio de almirante segunt que lo tenia el dicho almirante don alonso enriquez, quondam, y los otros sus antecessores en sus districtos y siendo justo. Johan de coloma.

Item que en todos los nauios que se armaren paral dicho tracto e negociacion cada y quando y quantas vezes se armaren que pueda el dicho don Christoual colon si quisiere contribuyr e pagar la ochena parte de todo lo que se gastare en el armazon e que tanbien haya e lieue del prouecho la ochena parte de lo que resultare de la tal armada.

Plaze a sus altezas. Johan de coloma.

Son otorgadas e despachadas con las respuestas de vuestras altezas en fin de cada hun Capitulo en la villa de Santa fe de la vega de granada a XVII de abril del anno del nacimiento de nuestro Sennor Mil CCCCLXXXXII.

Yo el Rey Yo la Reyna

Por mandado del Rey e de la Reyna: Johan de coloma

Versi贸 en catal脿

Les coses suplicades i que Vostres Alteses donen i atorguen al senyor Crist贸bal de Col贸n en alguna satisfacci贸 del que ha descobert a les mars oceanes i del viatge que ara amb l'ajuda de D茅u ha de fer per elles en servei de Vostres Alteses s贸n les que se segueixen:

Primerament, que Vostres Alteses, com a Senyors que s贸n de les dites mars oceanes, fan des d'ara al dit senyor Crist贸bal Colon el seu almirall a totes aquelles illes i terres fermes que per la seva m脿 o ind煤stria es descobriran o guanyaran en les dites mars oceanes per a durant la seva vida i, despr茅s d'ell mort, als seus hereus i successors d'un en un altre perp猫tuament, amb totes aquelles preemin猫ncies i prerrogatives pertanyents a tal ofici i segons que el senyor Alfonso Enr铆quez, quondam, almirall major de Castella, i els altres els seus predecessors en l' esmentat ofici el tenien en els seus districtes.

Place a Sus Altezas. Juan de Coloma.

Altres, que Vostres Alteses fan al dit senyor Crist贸bal el seu virrei i governador general en totes les dites terres fermes i illes que, com dit 茅s, ell descobr铆eu o guanyeu en les dites mars; i que, per al regiment de cadascuna i qualsevol d'elles, faci ell elecci贸 de tres persones per a cada ofici i que Vostres Alteses prenguin i en tri茂n un, el que m茅s fos el seu servei; i aix铆 seran m茅s ben regides les terres que Nostre Senyor li deixar脿 trobar i guanyar a servei de Les vostres Alteses.

Place a Sus Altezas. Juan de Coloma.

脥tem, que de totes i qualssevol mercaderies, tan sols siguin perles, pedres precioses, or, plata, esp猫cieria i altres qualssevol coses i mercaderies de qualsevol esp猫cie, nom i manera que siguin que es comprin, trocaren, trobessin, guanyin i hi haguessin dins en els l铆mits del dit almirantazgo, que des d'ara Vostres Alteses fan merc猫 al dit senyor Crist贸bal i volen que hi hagi i porti per a si la desena part de tot aix貌, trepitjades les costes totes que s'hi fessin, per manera que del que qued茅s net i lliure hi hagi i prengui la dita desena part per a si mateix i en faci a la voluntat, quedant les altres nou parts per a Vostres Alteses.

Place a Sus Altezas. Juan de Coloma.

D'altres, que si, a causa de les mercaderies que ell tragu茅s de les illes i terres que aix铆 com dit 茅s es guanyessin o descobrissin o de les que en trueque d'aquelles es prenguessin ac铆 d'altres mercaders, naix plet algun en el lloc on el dit comer莽 i tracte es tindr脿 i far脿 que, si per la preemin猫ncia del seu ofici d'almirall li pertanyeu con猫ixer del tal plet, plora a Vostres Alteses que ell o el seu tinent i no un altre Jutge coneguin del tal plet, i aix铆 ho proveeixin des d'ara.

Place a Sus Altezas si pertany a l' esmentat ofici d' almirall segons que el tenia el dit almirall senyor Alonso Enr铆quez, quondam, i els altres els seus antecessors als seus districtes, i essent just. Juan de Coloma.

脥tem, que en tots els navilis que s' armin per a l' esmentat tracte i negociaci贸, cada i quan i quantes vegades s' armrin, que pugui el dit senyor Crist贸bal Col贸n, si volgu茅s, contribuir i pagar la vuitena part de tot el que es gast茅s a l' arma贸 i que tamb茅 hi hagi i porti del profit la vuitena part del que resulti de la tal armada.

Place a Sus Altezas. Juan de Coloma.

S贸n atorgades i despatxades, amb les respostes de Vostres Alteses en fi de cada cap铆tol, a la vila de Santa Fe de la vega de Granada, a XVII d'abril de l'any del naixement de Nostre Senyor Mil CCCCLXXXXII [1492].

Jo el Rei Jo la Reina

Per manat del Rei i de la Reina: Joan de Coloma