17-09-2014  (3582 lectures) Categoria: Carta

Carta_Basel_Transcription

Ship in Islands The Columbus Letter

Facsimile Reproduction

Note To see an entire image of each page of the Basel 1494 edition of the Columbus Letter, click on the following thumbnail images. The large images are mostly 300-330kB in size.
folios 29v-30r fols. 29-30
folios 30v-31r fols. 30-31
folios 31v-32r fols. 31-32
folios 32v-33r fols. 32-33
folios 33v-34r fols. 33-34
folios 34v-35r fols.34-35
folios 35v-36r fols. 35-36
folio 36v fol. 36
OML Compass Rose Osher Map Library and Smith Center for Cartographic Education

University of Southern MaineShip in Islands
Columbus's First Letter

Transcription of the Basel 1494 Edition

Conventions line breaks are set typographically in the following rather than being shown explicitly (as || or some such symbol).
ue Italicized letters are expansions of the many contractions used throughout the original text, with the exception of ...
a circumflex over a vowel represents the macron or other diacritical used in the text to indicate a following -m or -n. Netscape's diacriticals are still too limited to show the diacritical as a macron.
[...] Corrections for the original text.
, vertical lines in the original text were rendered as commas.
- continuation marker (=) in the original text.
= indicates the continuation of a word between two lines when not actually marked in the original text.
The Letter
folio 1聽recto
title
In laudem Serenissi=
mi Ferdinandi Hispaniaerum regis, Bethi-
cae聽et regni Granat忙, obsidio, victoria,聽et
tri没phus, 聽 聽 聽 Et de Insulis in mari Indico
nuper inuentis

Ferdinand
folios 1聽verso to 29聽recto
The panygeric to Ferdinand
folio 29聽recto
ends with imprint
Acta Ludis Romanis Innoc锚tio octa=
uo in solio Petri sedente Anno a Na-
tali Saluatoris 路M路CCCC路XCII路
Vndecimo Kalendas Maii.

路1路4路9路4路
NIHIL SINE CAVSA.
.I. .B.

folio 29聽verso
titlepage to the letter
De Insulis nuper in
mari Indico repertis

Landfall
folio 30聽recto De Insulis nuper inuentis

Epistola Christoferi Colom (cui etas nostra mul-
tum debet: de Insulis in mari Indico nuper inuen-
tis: ad quas perquirendas octauo antea mense: au-
spiciis聽et ere inuictissimi Fernandi Hispaniar没 Re-
gis missus fuerat) ad Magnific没 domin没 Raphae-
lem Sanxis: eiusdem serenissimi Regis Thesaurari=
um missa: quam nobilis ac litteratus vir Aliander
de Cosco: ab Hispano ideomate: in latinum con-
uertit: tercio Kalendas Maii .M.cccc.xciij. Pontifi-
catus Alexandri Sexti Anno primo.

Q voniam suscepte prouinci忙 rem perfect芒
me consecut没 fuisse: gratum tibi fore scio.
has constitui exarare: qu忙 te vniuscuiusque
rei in hoc nostro itinere geste inu锚teque admone芒t.
Tricesimotercio die postquam Gadibus discessi: in ma=
re Indic没 perueni: vbi plurimas Iu[n]sulas innumeris
habitatas hominibus reperi: quar没 omnium pro foe-
licissimo Rege nostro: pr忙conio celebrato,聽et vexil=
lis extensis: c么tradicente nemine possession锚 acce-
pi. primeque earum: diui Saluatoris nom锚 imposui.
cuius fretus auxilio: tam ad hanc quam ad ceteras alias
peruenimus. Eam vero Indi Guanahanyn vocant.
Aliarum etiam vn芒quanque nouo nomine n没cupaui.
Quippe aliam Insulam Sancte Marie Conceptio-
nis. aliam Fernandinam. aliam Hysabellam. ali芒

folio 30聽verso Ioh芒nam,聽et sic de reliquis appellari iussi. Qu芒pri=
mum in eam Insulam (quam dudum Iohann芒 vo-
cari dixi) appulimus: iuxta eius littus occident锚 ver=
sus aliquantulum processi: t芒que eam magnam nul-
lo reperto fine inueni: ut non insulam: sed contin锚-
tem Chatay puinciam esse crediderim: nulla tam锚
videns oppida, municipiaue in maritimis sita confi=
nibus: preter aliquos vicos聽et predia rustica: c没 quorum
incolis loqui nequib芒: quare simul ac nos videbant
surripiebant fugam. progrediebar vltra: existim芒s
aliquam me vrbem villas ve inuentur没. Denique vi-
dens quod longe admod没 progressis: nihil noui emer-
gebat:聽et huiusmodi via nos ad Sept锚trionem defe=
rebat (quod ipse fugere exoptab芒: terris etenim re-
gnabat bruma) ad austrumque erat in voto c么tende-
re: nec minus venti flagitantibus succedeb芒t. c么sti-;
tui alios n么 operiri successus:聽et sic retroced锚s: ad por=
tum quend芒 (quem signaueram) sum reuersus: vn=
de duos homines ex nostris in terr芒 misi: qui inue-
stigarent: esset ne Rex in ea prouincia, vrbesue ali-
qu忙. Hi per tres dies ambularunt: inuener没tque in-
numeros populos聽et habitationes: paruas tam锚聽et
absque vllo regimine: quapropter redierunt. Interea
ego iam intellexeram a quibusdam Indis: quos ibi=
dem susceperam: quomodo huiusmodi prouincia
Insula quid锚 erat.聽et sic perrexi ori锚tem versus: eius
semper stringens littora usque ad miliaria .cccxxij. vbi
ipsius insul忙 sunt extrema: hinc aliam Insulam ad
folio 31聽recto orientem prospexi: distantem ab hac Iohanna mi-
liaribus .liiij. qu芒 protinus Hispanam dixi: in e芒que
concessi:聽et direxi iter: quasi per Septentrion锚 qu锚-
admodum in Iohanna ad orient锚: miliaria .dlxiiij.
qu忙 dicta Ioh芒na聽et alie ibidem Insule quam fertilissi-
me existunt. H忙c multis atque tutissimus聽et latis: nec
aliis quos vnquam viderim comparandis portibus: est
circun[m]data. multi maximi聽et salubres hanc interflu=
unt fluuii. multi quoque et eminentiddimi in ea sunt
m么tes. Omnes he insule sunt pulcerrr[rr]ime聽et variis
distincte figuris: peruie:聽et maxima arborum varie-
tate sidera lambentium plene: quas nunquam foliis pri=
uari credo: quippe vidi eas ita vir锚tes atque decoras:
ceu mense Maio in Hispania solent esse: quarum alie
flor锚tes: alie fructuose: alie in alio statu: secundum
vniuscuiusque qualitatem vigebant: garriebat philo=
mena:聽et alii passeres varii ac innumeri: mense No-
uembris quo ipse per eas deambulabam: Sunt pre=
terea in dicta Insula Iohanna: septem vel octo pal=
marum genera: qu忙 proceritate聽et pulchritudine.
(qu锚admodum cetere omnes arbores, herbe, fru-
ctusque([)] nostras facile exuperant. Sunt聽et mirabiles
pinus, agri,聽et prata vastissima, varie aues, varia mel=
la, varique metalla: ferro excepto. in ea autem qu芒
Hispanam supra diximus nuncupari: maximi sunt
montes ac pulchri: vasta, rura, nemora, c芒pi feracis=
simi, seri, pacisque et c么d锚dis edificiis aptissimi. Por-
tuum in hac Insula c么moditas:聽et pr忙stantia flumi=
folio 31聽verso num copia salubritate admixta b[h]omin没: qu忙 nisi
quis viderit: credulitatem superat. Huius arbores
pascua聽et fructus, mult没 ab illis Iohane differ没t.
H忙c pr忙terea Hispana diuerso aromatis genere,
auro metallisque abundat. cuius quidem聽et omnium
aliarum quas ego vidi:聽et quarum cognitionem
baheo incole vtriusque sexus: nudi semper incedunt:

Three Islands
folio 32聽recto qu锚admod没 eduntur in lucem. pr忙ter aliquas femi-
nas. que folio frondeue aliqua: aut bombicino ve-
lo: pudenda operiunt: quod ipse sibi ad id negocii
parant. Carent hi omnes (vt supra dixi) quocunque
genere ferri. carent聽et armis: vtpote sibi ignotis. nec
ad ea sunt apti. non proptercorporis deformitat锚:
(cum sint bene formati) sed quia sunt timidi ac ple=
ni formidine. gestant tamen pro armis arundines so=
le perustas: in quarum radicibus: hastile quoddam li-
gneum ficcum聽et in mucronem attenuatum fig没t:
neque his audent iugitur vti: nam s忙pe euenit c没 mi-
serim duos vel tris homines ex meis ad aliquas vil-
las: vt cum earum loquerentur incolis: exiisse agmen
glomeratum ex Indis:聽et vbi nostros appropinqua=
re videbant: fugam celeriter arripuisse: despretis a
patre liberis,聽et econtra.聽et hoc non quod cuipiam eorum
damnum aliquod vel iniuria illata fuerit: immo ad
quoscun[m]que appuli:聽et quibus c没 verbum facere po-
tui: quicquid habebam sum elargitus: pann没 alia-
que permulta: nulla mihi facta versura: sed sunt natu-
ra pauidi ac timidi. ceterum vbi se cernunt tutos:
omni metu repulso: sunt admod没 simplices ac bo-
ne fidei:聽et in omnibus qu忙 habent liberalissimi: ro=
ganti quod possidet inficiatur nemo: quin ipsi nos ad
id poscendum inuitant. Maximum erga omnes a-
mor锚 preseser没t: dant queque magna pro paruis. mini=
ma licet re, nihiloue c么tenti: ego attamen prohibui ne t芒
minima聽et nullius precii hisce darentur: vt sunt lan=
folio 32聽verso cis, parapsidum, vtirique fragmenta, Item claui, ligu=
le, quanquam si hoc poterant adipisci: videbatur eis pul-
cerrima mundi possidere iocalia. Accidit en卯 quen-
dam nauitam: t芒tum auri pondus habuisse pro vna
ligula: qu芒ti sunt tres aurei solidi:聽et sic alios pro aliis
minoris precii: pr忙sertim pro blanquis nouis:聽et qui-
busdam nummis aureis: pro quibus habendis dab芒t
quicquid petebat venditor: puta vnciam cum dimi
dia聽et duas auri:: vel triginta聽et quadraginta b么bi-
cis p么do: qu芒 ipsi i芒 nouer芒t. Item arcu没, ampho-
re, hidrie, doliique fragmenta: bombice聽et auro tan-
qu芒 bestie compatabant: quod quia iniquum sane
erat: vetui: dedique eis multa pulcra & grata: que me=
cum tuleram nullo interueniente premio: vt eos mi=
hi facilius conciliarem: fier锚tque christicole:聽et vt sint
proni in amorem erga Regem reginam principesque
nostros聽et vniuersas gentes Hispani忙: ac studeant
perquirere聽et coaceruare: eaque nobis tradere quibus
ipsi afflunt聽et nos magnopere indigemus. Nullam
hii norunt ydolatri芒: immo firmissime cred没t om-
nem vim: omn锚 potentiam: omnia denique bona es-
se in coelo: meque inde cum his nauibus聽et nautis de-
sc锚disse: atque hoc animo vbi fui susceptus postquam me=
tum repulerant. Nec sunt segnes aut rudes: quin
summi ac perspicacis ingenii:聽et hom卯es qui transsre-
tant mare illud: n么 sine admirati么e vniuscuiusque rei
rationem reddunt: sed nunquam vider没t gentes vesti-
tas neque naues hiuiusmodi. Ego statim atque ad ma=
folio 33聽recto re illud peruenire: prima Insula quosd芒 Indos vio=
lenter arripui: qui ediscer锚t a nobis:聽et nos pariter
docerent ea: quor没 ipsi in hisce partibus cognitio-
nem hababant.聽et ex voto suscessit: nam breui nos
ipsos:聽et hi nos: tum gestu ac signis: t没 verbis intel-
lexer没t: magnoque nobis fuere emolum锚to: veni没t
modo mec没 tam锚: qui semper put芒t me desiluisse e
coelo quamuis diu nobisc没 versati fuerint: hodieque ver-
sentur.聽et hi erant primi: qui id quodc没que appellaba-
mus nunciabant: alii deinceps aliis elata voce dic锚-
tes. Venite venite聽et videbitis g锚tes ethereas. Qu芒=
obrem tam femine quam viri: tam impuberes quam adulti:
tam iuuenes quam senes: deposita formidine, paulo an=
te concepta: nos certatim viseb芒t magna iter stip芒-
te caterua, aliis cibum, aliis potum affer锚tibus: ma=
ximo cum amore ac beninolentia incredibili. Ha-
bet vnaqueque Insula: multas scaphas solidi ligni;聽et
si angustas: longitudine tamen ac forma nostris bi=
remibus similes: cursu aut锚 velociores. Reguntur re-
mis tant没modo: Harum qued锚 sunt magn忙: que-
dam parue: quedam in medio consist没t. Plures ta-
men biremi que remig锚t duodeuiginti trantis ma=
iores: cum quibus in omnes illas Insulas: que innu=
mere sunt: traiicitur cunque his suam mercaturam ex=
erc锚t:聽et inter eos c么mertia fiunt. Aliquas ego harum
biremium seu scapharum vidi: que veheb芒t setua=
ginta聽et octuaginta remiges. In omnibus his Insu-
lis nulla est diuersitas inter gentis effigies. nulla in
folio 33聽verso Navidad fortress
moribus atque loquela: quin omnes se intellig没t ad-
inuic锚: qu忙 res perutilis est ad id: quod serenissim没
Regem nostrum exoptare precipue reor: scilicet eo=
rum ad sanctam christi sidem c么uersion锚. cui qui-
dem quantum intelligere potui facilimi sunt聽et pro=
ni. Dixi qu锚admodum sum progressus antea Insu=
lam Iohanam per rectum tramitem occasus in ori-
folio 34聽recto entem miliaria .cccxxij. secundum quam viam聽et
interuall没 itineris: possum dicere hanc Iohanem
esse maiorum Anglia聽et Scotia simul: n芒que vltra di-
cta .cccxxij. passuum milia: in ea parte que ad occi=
dentem prospectat: due (quas n么 pecii) super sunt
prouincie: quarum alteram Indi Anan vocant: cu-
ius accole caudati nascuntur. Tendentur in longi-
tudin锚 ad miliaria .clxxx. vt ab his quos veho me-
cum Indis percepi: qui omnis has callent Insulas.
Hispane vero ambitus maior est tota Hispania a
cologna vsque ad fontem rabidum. hincque facile ar-
guitur quod quart没 eius latus quod ipse per rectam li-
neam occidentis in orientem traieci: miliaria conti-
net .dxl. Haec Insula est affectanda聽et affectata n么
spernenda in qua聽et si aliarum omnium vt dixi pro
Inuictissimo Rege nostro solenniter possessionem
accepi: earumque imperi没 dicto Regi penitus com-
mittitur: in oportuniori tamen loco: atque omni lu-
cro聽et commertio condecenti: cuiusdam magne vil-
le: cui Natiuitatis domini nomen dedimus: posses=
sionem peculiariter accepi. ibique arcem quand芒 eri-
gere extemplo iussi: que modo iam debet esse per-
acta: in qua homines necessarii sunt visi: cum om-
ni armorum genere:聽et vltra annum victu oportu-
no reliqui. Item quandam carauellam:聽et pro aliis
c么struendis tam in hac arte quam in ceteris peritos: ac
eiusdem Insule Regis erga nos beniuolentiam聽et fa=
miliaritat锚 incredibilem. Sunt enim g锚tes ille ama=
folio 34聽verso biles admodum聽et benigne: eo quod Rex pr忙dictus
me fratrem suum dici gloriabatur. Et si animum re=
uocarent:聽et his qui in arce manser没t nocere velint:
nequeunt: quia armis carent: nudi incedunt:聽et ni-
mium timidi. ideo dictam arcem tenentes: dunta-
xat possunt totam eam insulam nullo sibi immin锚-
te discrimine (d没modo leges quas dedimus ac re-
gimen non excedant) facile detinere. in omnibus
his Insulis vt intellexi: quisque tantum c么iugi ac-
quiescit: pr忙ter principes aut reges: quibus viginti
habere licet. Femin忙 magis quam viri laborare videntur;
nec bene potui intelligere an habe芒t bona propria
vidi enim quod vnus habebat aliis impartiri: preser-
tim dapes, obsonia,聽et huiusmodi. Nullum apud
eos monstrum reperi: vt plerique existimabant: sed
homines magne reuer锚tie atque benignos. Nec sunt
nigri velut ethiopes. hab锚t crines planos ac demis-
sos: n么 degunt vbi radiorum solaris emicat calor.
per magna nanmque hic est solis vehem锚tia: propterea
ab equinoctiali linea distat (vbi videtur) gradus sex
et viginti Ex monti没 acuminibus maxim没 quoque vi=
get frigus: sed id quid锚 moderantur Indi: t没 loci con=
suetudine: t没 rer没 calidissimarum quibus frequ锚ter聽et
luxuriose vescuntur presidio. Itaque m么stra aliqua n么 vidi:
neque eorum alicubi habui cognition锚: excepta quad芒
Insula Charis n没cupata: qu忙 sec没da ex Hispana
in Indiam transsret芒tibus existit. quam gens que-
dam a finitimis habita ferocior, incolit. hi carne
folio 35聽recto humana vescuntur. Habent predicti biremi没 gene=
ra plurima: quibus in omnes Indicas Insulas traiici=
unt, depredant, surripiuntque quecunque possunt. Ni=
hil ab aliis differ没t: nisi quod ger没t more femineo lon=
gos crines. vtuntur arcubus聽et spiculis arundineis:
fixis (vt diximus) in grossiori parte attenuatis ha-
stilibus. ideoque habentur feroces: quare ceteri Indi
inexhausto metu plectuntur: sed hos ego nihili fa-
cio plus quam alios. Hi sunt qui coeunt cum quibusd芒
feminis: qu忙 sole Insul芒 Matheunin prim芒 ex Hi-
spana in Indiam traiicientibus habitant. He aut锚
femine nullum sui sexus opus exercent: vtuntur enim
arcubus聽et spiculis sicuti de earum c么iugibus dixi:
muni没t sese laminis eneis: quarum maxima apud
eas copia existit. Aliam mihi Insulam affirmant su=
pradicta Hispana maiorem: eius incole car锚t pilis.
auroque inter alias potissimum exuberat. Huius In=
sule聽et aliarum (quas vidi) homines mecum porto:
qui horum qu忙 dixi testimonium perhibent. De-
nique vt nostri discessus聽et celeris reuersionis c么pen-
dium: ac emolumentum breuibus astring芒 hoc pol=
liceor: me nostris Regibus inuictissimis paruo eorum
fultum auxilio: t芒tum auri daturum quant没 eis fu-
erit opus. tantum vero aromatum. bombicis. ma-
sticis (que apud Chium duntaxat inuenitur) tant没que
lignialoes. tantum seruor没 hydrographilator没: quan=
tum eorum maiestas voluerit exigere. Item reubar=
barum聽et alia aromat没 genera: qu忙 hii quos in di-
folio 35聽verso cta arce reliqui, iam inuenusse: atque inu锚turos existi=
mo. qu芒doquidem ego nullibi magis sum moratus
nisi quant没 me coeger没t venti: pr忙terquam in villa Na=
tiuitatis: d没 arcem condereet tuta omnia esse proui-
di. Qu忙聽et si maxima聽et inaudita sunt: multo tam锚
maiora for锚t si naues mihi (vt ratio exigit) subue-
nissent. Verum mult没 ac mirabile hoc: nec nostris me=
ritis corresp么dens: sed sancte Christiane fidei: no-
stror没que Regum pietati ac religioni. quia quod hu=
manus consequi non poterat intellectus: id huma-
nis concessit diuinus. Solet enim deus seruos suos:
quique sua pr忙cepta diligunt: eti芒 in impossibilibus
exaudire: vt nobis in pr忙sentia contigit: qui ea c么-
secuti sumus: que hactenus mortalium vires mini-
me attigerant. nam si har没 Insular没 quicpi芒 aliqui
scripserunt aut locuti sunt: omnes per ambages聽et c么=
iecturas, nemo se eas vidisse asserit: vnde prope vide=
batur fabula. Igitur Rex聽et Regina, principes, aceo-
rum regna foelicissima: cunct忙que ali忙 Christianor没
prouincie: Saluatori domino nostro Iesu christo aga=
mus gratias: qui t芒ta nos victoria munereque dona-
uit: celebrentur processiones: peragantur solennia sa=
cra. festaque fronde velentur delubra. Exultet Chri-
stus in terris: qu锚admod没 in coelis exultat: cum tot
popolorum perditas ante hac animas saluatam iri
preuidet. Letemur聽et nos: tum propter exaltation锚
nostr忙 fidei. tum propter rer没 temporali没 increm锚-
ta: quor没 n么 sol没 Hispania: sed vniuersa Christia-
folio 36聽recto nitas est futura particeps. Hec vt gesta sunt sic breui-
ter enarrata. Vale. Vlisbone, pridie ydus Marcii.

Christoforus Colom Oceanice classis Pr忙fectus.

Epigr芒ma. R. L. de Corbaria Episcopi M么tis-
palusii.

Ad Inuictissim没 Regem Hispaniarum.

Iam nulla Hispanis tellus addenda triumphis:
Atque parum tantis viribus, orbis erat.
Nunc longe Eois regio deprensa sub vndis:
Auctura est titulos Bethice magne tuos.
Vnde repertori merito referenda Columbo
Gratia: sed summo est maior habenda deo:
Qui vincenda parat noua regna, tibique sibique:
Teque simul fortem pr忙stat聽et esse pium.

folio 36聽verso Caravel

Osher Map Library and Smith Center for Cartographic Education

University of Southern Maineversió per imprimir

Comentaris publicats

  Afegeix-hi un comentari:

  Nom a mostrar:
  E-mail:
  Genera una nova imatge
  Introdu茂u el codi de seguretat
  Accepto les condicions d'ús següents:

  Per a participar en els comentaris l'usuari es compromet a complir i acceptar les següents normes bàsiques de conducta:

  • Respectar les opinions de la resta dels participants al fòrum, tot i no compartir-les necessàriament.
  • Abstenir-se d'insultar o utilitzar un llenguatge ofensiu, racista, violent o xenòfob, i no tenir cap conducta contrària a la legislació vigent i a l'ordre públic.
  • No enviar cap contingut amb copyright sense el permís del propietari. Si es considera oportú facilitar continguts d'internet amb copyright, cal escriure la URL completa perquè els altres usuaris puguin enllaçar-hi i descarregar-se els continguts des de la pàgina propietària.
  • Publicitat: No es permet enviar continguts promocionals i/o publicitaris.