11-06-2017  (6392 lectures) Categoria: Universitat

Lumen domus o Annals del convent de Santa Catharina Verge y Màrtir de Barcelona - Universitat

Id MCEM: 459

Ciutat: Barcelona

Biblioteca / Arxiu: Biblioteca de la Universitat

Signatura: Ms. 1005

Signatures antigues: F-IV-1, 14-1-16

Data: 1603-1635

Llengua: Català

Suport: Paper

Mides: 335 x 240 mm

Folis: 4 + f. 1-446 en llapis (antiga: 1-375 + p. 376-412) + 5

Copista: Autògraf, amb addicions posteriors d'altres mans

Enquadernació: Pergamí

Llom: "Lumen domus o Annals del convent de Santa Catharina. Tom I: des de 1219 fins 1634 inclusive"

Procedència: Del convent de Santa Caterina de Barcelona

Estat de conservació:

Ornamentació: Notes al marge de diferents mans dels s. XVII-XVIII. Els f. 4v-[5v] i 412-446v a dues columnes

Matèries: Historiografia

Autor: Francesc Camprubí (s. XVI-XVII) et al.

Títol: Lumen domus o Annals del convent de Santa Caterina de Barcelona, I

Contingut:

F. 1 [Portada de P. M. Anglès]. "Lumen domus o Annals del convent de Santa Catharina Verge y Màrtir de Barcelona, orde de predicadors. Tomo I: que conté des de l'any 1219, en què fou la sua fundació, fins a l'any 1634 inclusive. Ab sinc índices necessaris: lo primer, dels priors que lo han governat; lo segon, dels anys en ell contenguts; lo tercer, dels hòmens ilustres fills de dit convent; lo quart, dels capítols que conté; y lo quint, de las coses notables. Compost per lo reverend pare fra Francesc Camprubí, y addicionat y posat en orde chronològic per lo reverend pare lector fra Pere Màrtyr Anglès, bibliothecari de dit convent, en lo any 1743, essent prior lo molt reverend pare mestre fra Joseph Mercader, en son segon priorat".
F. 2-2v [Pr√≤leg de P. M. Angl√®s]. "Al lector". Inc.: "Havent-me, lector ben√®volo, la benignitat de nostre reverend√≠ssim pare general fra Thom√†s Ripoll nomenat e institu√Įt bibliothecari de la bibliotheca de aquest son convent de Santa Catharina Verge y M√†rtir de Barcelona". Expl.: "En lo dem√©s, si trobas alguna cosa acertada, no¬∑m d√≥nias a mi las gr√†cias; s√≠ a D√©u, nostre senyor, que √©s qui d√≥na y dirigeix los acerts, lo qual te guarde de desacertar. Vale".
F. 3 [Portada original]. Dins un escut: "Liber i rerum memorabilium huius conventus Sanctae Chatharinae Martyris Barcinonae". En una orla al voltant de la r√ļbrica: "Profunda scrutans codicum in lucem pandit abdita, dum praeter mentem omnium obscura facit cognita".
F. 3v-4: "Fra Francesch Camprubí, auctor, als qui la present obra llegiran, epístola". Inc.: "La ignorància o, per millor dir, los diversos successos amagats y les coses de les quals no se tenia notítia". Expl.: "prèngan, pues, la bona voluntat y bon zel que he tingut, y preguen al Senyor per mi en les sues orations y sacrificis me done la sua glòria, ad quam nos perducat Dominus noster Jesus Christus, qui semper sit laudabilis et benedictus in seculorum secula, amen".
F. 4v-[5]: "Octavas en alabança de la obra o dietari perpètuo des de la fundació primera y segona del convent de Santa Caterina de Barcelona. Auctor d'ellas Erfono [i. e. Onofre]. 1603". Inc.: "De l'oblit insolent la cruel malícia" [8 octaves].
F. [5-5v]: "Al pare mestre fra Raphel Riphós, prior digníssim segona volta del convent de Santa Catherina, fra Francesch Camprubí, menor fill seu, li offerex y dedica humilment lo present dietari general de les [interl. coses] tocants a dit convent ahont presidex". Inc.: "Si los caudalosos rius, després de aver fertilizada y esmaltada la terra". Expl.: "y prospere'ns nostre Senyor, com pot y jo soplich y esta casa ha menester, llarchs anys la molt reverent persona de V. P. Finis".
F. [5v]: "Manament del pare prior, mestre Raphel Riphós, al pare fra Francesch Camprubí, auctor de la obra. 1603". Amb signatura autògrafa de "fra Raphael Riphoz, magister et prior".
F. 6-[7] (1-2): "Sumari y breu relació de la fundatió del present convent de frares praedicadors de Barcelona, la qual fonch en lo any MCCXIX". "Argument". Inc.: "En lo llibre vell de pergamí en què estan las professions dels religiosos".
F. [7]-12 (2-s. n.): "Comensa la hyst√≤ria de com fundaren convent en la ciutat de Barcelona en l'a√Īy 1219. Cap√≠tol primer".
F. 13-[20v] (6-13v): "Capítol segon: de la translatió y mudança de convent de les cases de Pere Gruny a Santa Catherina en lo any MCCXXII".
F. 21-[40] (14-33): "Relació de tota la fàbrica de la iglésia y en quin temps la començaren y dels benefactors d'ella. Capítol terçer".
F. 41-[48v] (34-41v): "Capítol 4: dels priors són estats y dels successos han acontès en lo present monestir de Sancta Catherina de Barcelona des de l'any MCCXIX".
F. [49-56] (42-49): "Capítol quint: lo qual prosegueix la matexa matèria".
F. [56v-65v] (49v-57v): "Capítol 6: y prosegueix la matexa matèria".
F. [65v-75] (57v-67): "Capítol 7: y prosegueix la mateixa matèria".
F. [75-84v] (67-75v): "Capítol 8: y prosegueix la matèria".
F. 85-[94v] (76-85v): "Capítol 9: y prosegueix la mateixa matèria".
F. 95-[101v] (86-92v): "Capítol 10: en lo qual se prosegueix la matexa matèria dels priors del convent de Santa Catherina".
F. [102-106v] (93-97v): "Cap√≠tol 11: del priorat del pare presentat fra Miquel Pujalt y successos diversos en dit priorat des de l'any 1582 fins al de 1585 del prior seg√ľent".
F. [107-111v] (98-102v): "Cap√≠tol 12: del tercer priorat del pare mestre Ramon Pasqual y de v√†rios successos en ell succe√Įts des de l'any 1585 fins al de 1588".
F. [112-123] (103-114): "Capítol 13: del primer priorat del pare fra Raphel Riphós, mestre en theologia, y de les coses contengudes en ell des de l'any començat 1588 fins al de 1591".
F. [123v-128v] (114v-119v): "Capítol 14: del primer priorat del pare fra Pau Ginovès, mestre, y dels successos y obras des de l'any 1591 fins al de 1594".
F. [129-157] (120-146): "Capítol 15: de les coses y successos diversos acontenguts en lo priorat del pare presentat fra Bernat Sarrià des de l'any 1594 fins al de 1597 [ratllat exclusive]".
F. [157v-174] (146v-163): "Cap√≠tol 16: dels successos en lo segon priorat del pare mestre fra Pau Ginov√®s han succe√Įts des de l'any comen√ßat de 1597 fins al de 1600 [ratllat exclusive]".
F. [174v]-221 (163v-210): "Capítol 17: de les coses contengudes en lo priorat del pare fra Gaspar Deviu, presentat, des de l'any 1600 fins al de 1602".
F. 221v-[246] (210v-234): "Cap√≠tol 18: de les coses succe√Įdes en lo segon priorat del pare mestre fra Raphel Riph√≥s des dels 21 de setembre 1602 fins [afegit posteriorment per Camprub√≠ al dia de sant Matheu de 1605]".
F. [246v-263v] (234v-251v): "Cap√≠tol 19: de les coses succe√Įdes en lo priorat del reverend pare frare Raphel Castell√≥, mestre en theologia, des de 12 de octubre de l'any 1605 fins [afegit posteriorment per Camprub√≠ als 12 de octubre 1608 inclusive]".
F. [263v-271] (251v-259): "Cap√≠tol 20: de les coses succe√Įdes en lo ter√ß priorat del pare mestre fra Raphel Riph√≥s des dels 29 de noembre de 1608 fins [afegit posteriorment per Camprub√≠ als 22 de dezembre de 1609]".
F. [271v-287v] (259v-275v): "Cap√≠tol 21: de les coses succe√Įdes en lo segon priorat del pare mestre fra Bernat Sarri√† des dels 21 de dezembre de 1609 fins a [afegit posteriorment per Camprub√≠ 21 del mateix mes de 1612]".
F. [287v-301] (275v-288): "Capítol 22: de les coses y successos en lo p[r]iorat del pare mestre fra Thomàs Roca des del primer de febrer de 1613 fins a [afegit posteriorment per Camprubí la domínica in albis de 1616]".
F. [301v-314v] (288v-301v): "Capítol 23: de les coses y successos en lo priorat del pare mestre fra Onofre de Requesens, fill del present convent, des de 28 de abril de 1616 fins a 28 de abril de 1619".
F. [315-328] (302-315): "Capítol 24: de les coses y successos en lo priorat del pare mestre fra Thomàs Roca, segona vegada elegit y confirmat del present convent, des de 23 de maig de 1619 fins a l'any de 1622".
F. [328-352] (315-339): "Capítol 25: de les coses y successos en lo priorat del pare presentat fra Thomàs Pasqual, elegit y confirmat del present convent, des de 12 de juny 1622 fins als 12 de juny de 1615".
F. [352-362] (339-349): "Capítol 26: de les coses y vàrios successos en lo priorat del pare mestre fra Thomàs Roca, elegit y confirmat tercera vegada del present convent, des de 18 de juliol 1626 fins a 19 de octubre de 1629".
F. [362-367] (349-353): "Capítol 27: de les coses y vàrios successos en lo priorat del pare mestre fra Onofre Ferrer, elegit y confirmat del present convent, des de 25 de octubre 1629 fins a 30 de agost 1632 inclusive".
F. [367-367v] (353-353v): "Capítol 28: de les coses y vàrios successos en lo priorat del molt reverent pare mestre fra Gaspar Vicens, elegit y confirmat del present convent, des de 24 de setembre de 1632 fins a 1635". Expl. (s'interromp a l'any 1633): "si bé a la professó que lo capítol acostuma fer no y assistiren los con[sellers]".
F. [368-370] (354-356) [Continuació per als anys 1633-1634, amb material nou, de la mà d'un copista del XVIII]. Inc.: "[con]sellers, ni tampoc a l'ofici". Expl.: "contra lo exèrcit de Gustabo de Orns, lluterà. Vide lo tomo V dels manuscrits del mateix Secret, fol. 68, al dors" [veg. BUB, ms. 1008-1010, III, 32].
F. [370v-389v] (356v-375v) [índexs de P. M. Anglès]. "Estas són solament las memòrias que se han pogut trobar en los manuscrits pertenyents al present any de 1634, ab què queda continuat aquest primer tomo del Lumen domus ab lo tomo 2, que comensa en lo any 1635. No obstant, per lo que sia estat omís o bé diminutament tractat en est primer tomo del Lumen domus, posarem aquí per son perfet cumpliment las remisions a altres escripturas del Secret de la mateixa llibreria del present convent de Santa Catherina Verge y Màrtir de la ciutat de Barcelona, comensant des de l'any 1219, en què fou la sua fundació, fins a l'any 1634 inclusive, que són los anys continguts en ell" [segueix un índex de notícies sobre fets esdevinguts entre aquestes dues dates, extretes dels Annales de Pau Vidal (BUB, ms. 748-749), de Gaspar Vicenç (BUB, ms. 1008-1010) i d'altres obres de tema dominicà conservades a la biblioteca de Santa Caterina].
F. 390-400 (p. 376-396): "Primer índex chronològic: dels priors que ha tingut lo convent de Santa Catherina Verge y Màrtir de Barcelona des de sa fundació en lo any 1219 fins a l'any 1634 inclusive, continguts en est primer tomo del Lumen domus o Annals del convent de Santa Catherina Verge y Màrtir de la ciutat de Barcelona".
F. 401-[402v] (p. 398-401): "índex segon chronològic: dels anys continguts en lo present primer tomo del Lumen domus o Annals del present convent de Santa Catherina Verge y Màrtir de Barcelona des de l'any 1219, en què fou sa fundació, fins a l'any 1634 inclusive".
F. 403-408v (p. 402-s. n.): "índex tercer chronològic: dels fills ilustres en santedat y doctrina del present convent de Santa Catherina Verge y Màrtir de Barcelona des de l'any 1219, en què fou sa fundació, fins a l'any 1634, continguts en lo present primer tomo del Lumen domus o Annals del sobredit convent o bé extrets de altre part" [inclou un catàleg d'escriptors i catedràtics dominicans de les Universitats de Barcelona i Lleida].
F. 409-[410v]: "índex quart chronològic: dels capítols [ratllat dels] continguts en lo present primer tomo del Lumen domus del present convent de Santa Catherina Verge y Màrtir de Barcelona".
F. 412-446v: "√≠ndex √ļltim: de les coses notables contingudes en lo present tomo primer del Lumen domus per orde de alphabeto".
Relacions impreses i manuscrites enquadernades amb el mateix volum:
[1] F. 11-12 [Còpia de dues butlles de Gregori IX concedides a sant Ramon de Penyafort (1236, 1237) (en llatí)].
[2] F. 59 [Notes manuscrites posteriors sobre història dominicana del segle xiv (en castellà)].
[3] F. 80 [Notes manuscrites sobre "Ferran Moro" (Jaume Ferran), prior de Santa Caterina (en castellà; de la mateixa mà que 2)].
[4] F. [94 bis-94q] [Tom√†s Oliv√≥. Relaci√≥n de la milagrosa invenci√≥n de la misteriosa imagen de nuestra Se√Īora de la Ca√ßa. Madrid: hereus de Pedro Madrigal, 1636 (exemplar impr√®s). Dalt del primer f., a m√†: "[Se]tembre 30, 1570", que √©s la data de la troballa].
[5] F. [94s] [ Gozos a nuestra Se√Īora de la Caza que se venera en el convento de Santa Catarina Virgen y M√°rtir de padres dominicos de Barcelona . Barcelona: v√≠dua Pla, s. a. (exemplar impr√®s). A m√†: "A√Īo 1822"].
[6] F. 141-142 [Còpia de dues cartes de l'ardiaca Agullana i els diputats de la Generalitat a un bisbe i a l'arquebisbe de Tarragona sobre l'inici del procés de canonització de sant Ramon de Penyafort (en català). Barcelona, 24 de gener de 1596].
[7] F. 224 [Nota manuscrita sobre P. J. Guasc (en català)].
[8] F. [331 bis] [Decret de Gregori XV sobre la Immaculada Concepció (traducció castellana). Saragossa: Juan de Lanaja y Quartanet, 1622 (exemplar imprès mutilat)].
[9] F. [336] (324) [Decret de Gregori XV en què es confirma el culte dels beats dominicans Jaume de Venècia i Ambròs de Siena (1622) (exemplar imprès; en llatí)].
[10] F. 364 [Nota manuscrita sobre una imatge de la verge del Roser (en català; fa referència al text del f. 365v)].

Observacions:

El Lumen domus o Annals del convent de Santa Caterina de Barcelona (títols moderns que no apareixen al text del seu iniciador, F. Camprubí) va ser començat oficialment el 1603 per encàrrec del prior del convent, Rafael Rifós (f. 5v, etc.), tot i que Camprubí ja recollia materials per a l'obra des de nou anys abans (f. [101v]=92v; des de les festes de canonització de sant Jacint el 1594, com precisa al f. 41v), i va ser continuat per diversos frares durant els s. XVII-XIX; el text dels continuadors s'ha conservat als ms. 1006 (anys 1635-1701) i 1007 (anys 1701-1803) de la BUB. El dietari va ser continuat pel religiós dominic Tomàs Olivó  (m. 1644). El 1743 el bibliotecari del convent, fra Pere Màrtir Anglès, complint un encàrrec del prior Josep Mercader, continuà l'obra (BUB, ms. 1007; MCEM 2182), n'ordenà els dos volums anteriors i redactà els índexs del primer, completat amb materials procedents d'altres obres sobre la mateixa temàtica.

Camprub√≠ inclou expl√≠citament l'obra en el g√®nere dietar√≠stic: "Tindr√† forma de dietari o llibre de mem√≤rias del convent" (f. 3v); "√≠tem advert√®scan una cosa: que no tractar√© ad longum de la religi√≥, sanctedad, lletres, clausura, vidas de sants, que seria nunca acabar y posar-me en un golfo profund√≠ssim per la abund√†ncia de tot lo demunt dit que lo convent ha tinguda y √©s estat dotat per la miseric√≤rdia de D√©u. Bastar√† en son lloch dir de passo alguna cosa, y no totes, per llevar prolixitat, pus ja llargament en las hist√≤ries de la prov√≠ncia del pare presentat fra Diago y en la del pare fra Vicent Dom√®nech que fa dels sants de Catalunya [interl. se tracta]; all√≠ los remet. Solament se tractaran coses de dietari, com s√≥n successos, obras, temps y priors, y alguns assenyalats fills que lo convent ha tinguts. De tot se donar√† suficient rah√≥, no tant plena com jo voldria y la obra ho requerex" (f. 6v-[7]). Tot i que Francesc Diago (Historia de la provincia de Arag√≥n de la orden de predicadores), com acabem de veure, √©s una refer√®ncia obligada, especialment per completar el relat sobre el per√≠ode anterior als anys 80 (a partir d'aqu√≠ Camprub√≠, que ingress√† a l'orde el 1584, ja √©s testimoni ocular o d'o√Įda de la majoria dels fets), el dominic√† valenci√† √©s objecte d'una agra cr√≠tica als f. [191-192v] (180-181v), on Camprub√≠ li retreu la seva escassa atenci√≥ al convent de Santa Caterina de Barcelona i als temes catalans en general en comparaci√≥ amb els valencians.

D'altra banda, el dietari permet ampliar notícies sobre la producció de Camprubí, que esmenta algunes obres seves manuscrites ja enllestides o en curs: una relació sobre la concessió de l'aigua al convent per Jaume I (f. [25-25v]=18-18v; [44]=37v); un projecte sobre les sepultures i els claustres del convent (f. [36v]=29v); una relació dels funerals de la reina Margarida d'Àustria (1611; f. [280v]=268v), etc. Per a [8 i 9] cf. BUB, ms. 1008-1010, III, 94 i 95.

[MTS]

 

Bibliografia:

DESCR.: BUB, ms. 1392, f. 3, 11, 40v, 44v, 71. Miquel i Rosell 1942: 333-336. √ćd. 1949: 214. √ćd. 1958-1969: III, 11-14. Ci√®ncia i cultura 1990: 8. Repertori 1474-1620: II.1, 273-279. // EST.: Torres Amat 1836: 136. Collell Costa 1965: 62-63. [4] √ćd.: 186-187.

versió per imprimir

Comentaris publicats

  Afegeix-hi un comentari:

  Nom a mostrar:
  E-mail:
  Genera una nova imatge
  Introdu√Įu el codi de seguretat
  Accepto les condicions d'ús següents:

  Per a participar en els comentaris l'usuari es compromet a complir i acceptar les següents normes bàsiques de conducta:

  • Respectar les opinions de la resta dels participants al fòrum, tot i no compartir-les necessàriament.
  • Abstenir-se d'insultar o utilitzar un llenguatge ofensiu, racista, violent o xenòfob, i no tenir cap conducta contrària a la legislació vigent i a l'ordre públic.
  • No enviar cap contingut amb copyright sense el permís del propietari. Si es considera oportú facilitar continguts d'internet amb copyright, cal escriure la URL completa perquè els altres usuaris puguin enllaçar-hi i descarregar-se els continguts des de la pàgina propietària.
  • Publicitat: No es permet enviar continguts promocionals i/o publicitaris.