01-11-2009  (2220 lectures) Categoria: Calendari

El calendarius romanus de Numa Pompilius

El calendari de Numa Pompilius

√ąs al seg√≥n rei rom√† ,¬†Numa Pompilius a qui s'acredita la reforma del calendari. Encara que el calendari va ser reformat dues vegades m√©s despr√©s de Numa, primerament per Juli C√©sar i molt m√©s tard pel¬†Papa Gregori XIII , Numa va fer els canvis m√©s significatius.

Abans del regnat de Numa, el calendari nom√©s tenia 10 mesos. (Alguns diuen que era el mateix¬†Romulus inventar el primer calendari rom√†!) Aix√≤ explica perqu√® els quatre √ļltims mesos de l'any semblen nomenar-se despr√©s dels n√ļmeros equivocats: Set√® mes, octubre, vuit√® mes, novembre, nov√® mes i desembre, el des√® mes. L'any natural tenia 304 dies m√©s una massa imprecisa de 62 dies ¬†l'Hivernus, que curiosament, es considerava un per√≠ode sense mes.

El 713 aC, el rei Numa, aconsellat pels seus astròlegs, va tenir la brillant idea d'afegir dos mesos a l'any natural, i aquests van ser Januarius i februarius. Tot i que és cert que va ser Numa (si existia, per descomptat) per afegir aquests mesos, hi ha diferències entre els escriptors romans sobre qui va decidir que el mes de gener seria el primer mes de l'any. Algunes fonts afirmen que van ser els Decimvirs a fer-ho en 450 a. C., però altres sostenen que era el propi Numa. Tendeixo a anar amb Numa, simplement pel nom que va triar.

Januarius (January) was named after Janus, god of beginnings and endings. Also god of gates and doorways, he is depicted as having two faces, one looking ahead and one looking behind. This is an apt name for a month that opens and closes the year which is what makes me think it was Numa himself to make this change.

Februarius (February) was named after Februa, a purification festival of Sabine origin that occurred on ides of February (the 15th of the month).

Martius (March) was named for the god Mars. As the god of war, this was Mars’ month because this was the time of year during which, after the cold, wet winter, war would again be taken up. Until Numa’s time, March was the first month of the year.

Aprilis (April) is a bit more complicated as it is not certain exactly from where the name derives. One possibility is that the name comes from the Latin word aperire, to open, as this is the month in which the flowers and plants are opening. To me that seems like a bit of a stretch, so I’m going to go with the other school of thought that would have it that April was named for the goddess Venus (Apru in Etruscan and Aphrodite in Greek), whose festival was on the first of that month.

Maius (May) is more straight forward. It is dedicated to Maia, Greek goddess of the spring and growth. She is the daughter of Atlas, the wife of Vulcan and the mother of Hermes (that is, Mercury, not the most beautiful scarves in the world, although she seems to have one on in this picture).

Junius (June) is clearly named for Juno, one of the three most important gods in the Roman pantheon, and the patron goddess of Rome. She is the goddess of marriage and the well-being of women. She is both the sister and the wife of the chief god, Jupiter. Her Greek counterpart is Hera.

Quintilis (July) originally the fifth month as its name implies, was eventually changed by Augustus in 44 BC to honor Julius Caesar, who had been born during that month. The second major calendar reform took place under Julius Caesar and Augustus carried on this project after Caesar’s assassination.

Sextilis

Januarius (gener) va ser nomenat després de Janus , déu de començaments i finals. També déu de les portes i les portes, es representa que té dues cares, una d'elles cap endavant i una altra mirant cap enrere. Aquest és un nom apte per a un mes que obre i tanca l'any, cosa que em fa pensar que el mateix Numa va fer aquest canvi.

Februarius (febrer) va ser nomenat després de Februa , un festival de purificació d'origen Sabine que es va produir amb ides de febrer (el dia 15 del mes).

Martius (març) va ser nomenat pel déu Mart . Com a déu de la guerra, aquest era el mes de Mart perquè aquesta era l'època de l'any en què, després de l'hivern fred i humit, es tornaria a prendre la guerra. Fins a la data de Numa, març va ser el primer mes de l'any.

Aprilis (abril) és una mica més complicat, ja que no està segur d'on prové el nom. Una possibilitat és que el nom provingui de la paraula llatina aperire , per obrir, ja que aquest és el mes en què s'obren les flors i les plantes. Per a mi, això sembla una mica d'estirament, així que vaig a anar amb l'altra escola de pensament que tindria que es va nomenar April per a la deessa Venus ( Apru in Etruscan i Afrodita en grec), el festival va ser a el primer d'aquest mes.

Maius (maig) és més senzill. Es dedica a Maia , deessa grega de la primavera i el creixement. Ella és la filla d'Atlas, l'esposa de Vulcan i la mare d' Hermes(és a dir, Mercuri, no els bufandes més bells del món , tot i que sembla tenir-ne una en aquesta imatge
Junius (juny) √©s clarament nomenat per¬†Juno , un dels tres d√©us m√©s importants del pante√≥ rom√†, i la deessa patrona de Roma. Ella √©s la deessa del matrimoni i el benestar de les dones. Ella √©s alhora la germana i la dona del d√©u principal,¬†J√ļpiter . El seu hom√≤leg grec √©s¬†Hera .

Quintilis (juliol) originàriament del cinquè mes que el seu nom indica, finalment va ser canviat per Augusto en el 44 a. C. per honrar a Julio César, que havia nascut durant aquest mes. La segona gran reforma del calendari va tenir lloc sota Julio César i Augusto va dur a terme aquest projecte després de l'assassinat de César.

Sextilis

(Agost), el sisè mes, va passar a denominar-se en el 8 aC, també per August, i aquesta vegada per honrar-se, malgrat que va néixer al setembre. (Aniré a la reforma del calendari juliano amb més detall quan arribem al primer segle en la nostra història molt lenta de Roma. No aguantis la respiració!)
versió per imprimir

Comentaris publicats

  Afegeix-hi un comentari:

  Nom a mostrar:
  E-mail:
  Genera una nova imatge
  Introdu√Įu el codi de seguretat
  Accepto les condicions d'ús següents:

  Per a participar en els comentaris l'usuari es compromet a complir i acceptar les següents normes bàsiques de conducta:

  • Respectar les opinions de la resta dels participants al fòrum, tot i no compartir-les necessàriament.
  • Abstenir-se d'insultar o utilitzar un llenguatge ofensiu, racista, violent o xenòfob, i no tenir cap conducta contrària a la legislació vigent i a l'ordre públic.
  • No enviar cap contingut amb copyright sense el permís del propietari. Si es considera oportú facilitar continguts d'internet amb copyright, cal escriure la URL completa perquè els altres usuaris puguin enllaçar-hi i descarregar-se els continguts des de la pàgina propietària.
  • Publicitat: No es permet enviar continguts promocionals i/o publicitaris.