10-07-2015  (3501 lectures) Categoria: Pacific

Francisco Albó de Rodas

 

 

Biografia de Francisco Albo

Pilot de la nau Santíssima Trinitat i un dels divuit que va donar la primera volta al món, acabant amb això l'expedició de Magallaes.

No se sap res de la seva vida, només que era natural de Rodes, actual Roses de l'Empordà prop de Sant Pere de Roda.

El que és possible donat que la Casa de Contractació de Sevilla, era un far que als bons marins de tot Europa i els va servir de guia, per trobar en terres encara més llunyanes la possibilitat de millorar.

Va ser destinat per la mateixa Casa de Contractació a ser el Pilot Major de l'expedició de Magallanes, senyal que ja era conegut en ella i havia cursat els estudis per poder obtenir el títol com a tal pilot, per la qual cosa va salpar a bord de la nao Santíssima Trinitat que era la capitana de l'expedició.

Al principi de la navegació no era ell mateix qui portava el llibre de bitàcola de la nau, però va arribar un moment en què no va poder amb tot i ho continuo Albo.

Per aix√≤ va concloure el seu treball a l'arribar el dia sis de setembre de l'any de 1522 quan, com a pilot de la nau Victoria van desembarcar a Sanl√ļcar de Barrameda i des que ell va comen√ßar el diari, s'havien navegat catorze mil lleg√ľes.

La seva obra: ¬ęDiari √≥ rumb del viatge de Magallanes des de l'altura del cap de Sant Agust√≠ a la costa del Brasil fins a la tornada √° Espanya¬Ľ Estant l'original manuscrit a l'Arxiu d'√ćndies de Sevilla, en el lligall 1r de -papers del Maluco- Romanent en l'anonimat i sense haver-se publicat.

Al seu torn serveix de guia de la derrota per la relació del viatge de l'obra de Martín Fernández de Navarrete.

Es discuteix entre estudiosos del tema, perqu√® no fa Albo cap refer√®ncia a Magallaes, ni tan sols descriu la seva mort. Sembla ser al nostre entendre, que Albo era conc√≠s i es limitava a anotar les q√ľestions n√†utiques sense entrar per a res en la forma de viure o en els problemes de conviv√®ncia, al contrari que Pigaffeta, que va intentar amb molt mal encert a dir dels experts , arribant a realitzar un diccionari de les diferents lleng√ľes dels ind√≠gena amb qu√® es van trobar amb la seva traducci√≥ a l'espanyol, treball que estava totalment fora del seu abast, aix√≠ com intentar identificar la flora, que tamb√© ell no estava en possessi√≥ dels m√≠nims coneixements al respecte.

En canvi, encara que cont√© errors com √©s natural, el diari de navegaci√≥ d'Albo √©s molt m√©s fiable que el de Pigaffeta, ja que les coordenades donades per un i altre al mateix punt, eren de vegades molt dispars, per√≤ sempre comprovades despr√©s m√©s exactes les d'Albo, tant com intentar fer creure Pigaffeta a tot el que llegeixi el seu diari que ¬ęa vint lleg√ľes van albirar unes illes amb muntanyes molt altes¬Ľ

A aquesta distància només veure alguna cosa per efecte de la circumferència de la terra devia ser amb vista de linx (si és que es podia distingir alguna cosa a simple vista a aquesta distància) i per descomptat ja podien ser altes les muntanyes, ja que la distància és equivalent en sistema decimal a una mica més cent trenta-tres quilòmetres. Actualment a nivell de mar o de la coberta d'un vaixell, no és possible distingir res a més d'una trenta milles, i si és un radar és impossible detectar res a aquesta distància, impedit no per l'abast del sistema sinó per la comentada curvatura del planeta.

En canvi a Pigaffeta se li coneix exhaustivament ja Albo, se li desconeix totalment. √Čs una vegada m√©s la demostraci√≥ palpable, que amb la ploma ben utilitzada es poden guanyar combats que en la realitat es van perdre, ja que tant si es mencionen o no, uns passen a l'oblit total i altres escriuen el que li interessa. Despr√©s vam arribar els que anem al darrera i ens trobem amb els ¬ęossos canviats¬Ľ per√≤ ja √©s gaireb√© impossible canviar l'opini√≥ de qui l'est√† abocant des de fa segles en contra de la ¬ęveritat¬Ľ

Es desconeix al mateix temps on i quan va morir, així que només tenim el seu manuscrit i res més. Però una cosa està molt clara, va existir per al bé i la grandesa d'Espanya, encara que nomès fos català

Bibliografia:

Enciclopedia General del Mar. Garriga. 1968. Compilada por el contralmirante don Carlos Martínez-Valverde y Martínez.

Fern√°ndez de Navarrete, Eustaquio.: Historia de Juan Sebasti√°n del Cano. Imprenta de los hijos de Manteli. Vitoria 1872.

Fern√°ndez de Navarrete, Mart√≠n.: Biblioteca Mar√≠tima Espa√Īola. Obra p√≥stuma. Madrid. Imprenta de la Viuda de Calero. 1851.

Fern√°ndez de Navarrete, Mart√≠n.: Colecci√≥n de Viajes y Descubrimientos que hicieron por mar los espa√Īoles desde fines del siglo XV. Ediciones Atlas. Madrid, 1955.

Pigafetta, Antonio.: Primer viaje entorno al globo. Traducción del original de Pigaffeta. Editorial Francisco Aguirre. Buenos Aires, 1970.

 

Pilot the ship Holy Trinity and eighteen who gave the world the first round, ending this expedition Magallaes.
Nothing is known of his life, it was only natural Rhodes, Rose current Emporda near Sant Pere de Roda.
What is possible because the House of Hiring of Seville, was a beacon that the good sailors throughout Europe and served as a guide to find land more distant the possibility of improving.
It was designed by the same House of Hiring to be Pilot Major issuing Magellan signal was already known her and had done the studies to get the title as such pilot, so he sailed to board nao Holy Trinity which was the flagship of the expedition.
At first navigation was not he who had the log book of the ship, but there came a time when he could not yet and I still Albo.
So he concluded his work on arrival day six in September 1522 when, as a pilot of the ship Victoria landed in Sanlucar de Barrameda and since he started the newspaper, had browsed fourteen thousand leagues.
His work "Journal or direction of travel of Magellan from the height of the head of St. Augustine on the coast of Brazil to return to Spain" Being the original manuscript in the Archive of the Indies in Seville on the 1st bundle of undocumented Maluco- Remaining anonymous and without being published.
In turn serves as a guide for the defeat in the relationship of the journey of the work of Martin Fernandez de Navarrete.
They discussed topic among scholars, because it makes no reference to Magallaes Albo, even describing his death. Apparently we believe that Albo was concise and limited to matters nautical scored without going for anything in the way of life or the problems of coexistence, unlike Pigaffeta, who tried with success to say the very poor experts, getting to realize a dictionary of the different indigenous languages ‚Äč‚Äčwith which they met his Spanish translation, work was totally out of reach and try to identify the flora, also he was not in possession the minimal knowledge about it.
However, although naturally contains errors, the daily navigation Albo is much more reliable than Pigaffeta because the coordinates given by another one and the same point, they were often very different, but always checked after more accurate in the Albo both Pigaffeta like trying to believe everything you read his diary that "twenty miles glimpsed islands with high mountains"
At that distance only to see something to the effect of the circumference of the earth must have been overlooking lynx (if they could distinguish something to glance at this distance) and of course could be as high mountains, as distance is equivalent decimal system to something more hundred thirty-three kilometers. Currently in sea level or the deck of a ship, it is not possible to distinguish anything more than thirty miles, and if a radar detected nothing is impossible at this distance, not hindered by the scope of the system but Commented the curvature of the planet.
In contrast to Pigaffeta is known as comprehensively Albo, he totally unknown. It is once again living proof that the pen can be used well to win battles that were lost in reality, because whether mentioned or not, spend a total oblivion and others write what interests you. Then we let them get behind and we found the "bones changed" but it is almost impossible to change the opinion of who is pouring for centuries against the "truth"
It is unknown at the same time where and when he died, so we only have his manuscript and nothing more. But one thing is very clear there was for the good and greatness of Spain, if only Catalan
versió per imprimir

Comentaris publicats

  Afegeix-hi un comentari:

  Nom a mostrar:
  E-mail:
  Genera una nova imatge
  Introdu√Įu el codi de seguretat
  Accepto les condicions d'ús següents:

  Per a participar en els comentaris l'usuari es compromet a complir i acceptar les següents normes bàsiques de conducta:

  • Respectar les opinions de la resta dels participants al fòrum, tot i no compartir-les necessàriament.
  • Abstenir-se d'insultar o utilitzar un llenguatge ofensiu, racista, violent o xenòfob, i no tenir cap conducta contrària a la legislació vigent i a l'ordre públic.
  • No enviar cap contingut amb copyright sense el permís del propietari. Si es considera oportú facilitar continguts d'internet amb copyright, cal escriure la URL completa perquè els altres usuaris puguin enllaçar-hi i descarregar-se els continguts des de la pàgina propietària.
  • Publicitat: No es permet enviar continguts promocionals i/o publicitaris.