La vaca cegahisto.cat10-07-2015  (3930 lectures) Categoria: Pacific

Francisco Alb贸 de Rodas

Biografia de Francisco Albo

Pilot de la nau Sant铆ssima Trinitat i un dels divuit que va donar la primera volta al m贸n, acabant amb aix貌 l'expedici贸 de Magallaes.

No se sap res de la seva vida, nom茅s que era natural de Rodes, actual Roses de l'Empord脿 prop de Sant Pere de Roda.

El que 茅s possible donat que la Casa de Contractaci贸 de Sevilla, era un far que als bons marins de tot Europa i els va servir de guia, per trobar en terres encara m茅s llunyanes la possibilitat de millorar.

Va ser destinat per la mateixa Casa de Contractaci贸 a ser el Pilot Major de l'expedici贸 de Magallanes, senyal que ja era conegut en ella i havia cursat els estudis per poder obtenir el t铆tol com a tal pilot, per la qual cosa va salpar a bord de la nao Sant铆ssima Trinitat que era la capitana de l'expedici贸.

Al principi de la navegaci贸 no era ell mateix qui portava el llibre de bit脿cola de la nau, per貌 va arribar un moment en qu猫 no va poder amb tot i ho continuo Albo.

Per aix貌 va concloure el seu treball a l'arribar el dia sis de setembre de l'any de 1522 quan, com a pilot de la nau Victoria van desembarcar a Sanl煤car de Barrameda i des que ell va comen莽ar el diari, s'havien navegat catorze mil lleg眉es.

La seva obra: 芦Diari 贸 rumb del viatge de Magallanes des de l'altura del cap de Sant Agust铆 a la costa del Brasil fins a la tornada 谩 Espanya禄 Estant l'original manuscrit a l'Arxiu d'脥ndies de Sevilla, en el lligall 1r de -papers del Maluco- Romanent en l'anonimat i sense haver-se publicat.

Al seu torn serveix de guia de la derrota per la relaci贸 del viatge de l'obra de Mart铆n Fern谩ndez de Navarrete.

Es discuteix entre estudiosos del tema, perqu猫 no fa Albo cap refer猫ncia a Magallaes, ni tan sols descriu la seva mort. Sembla ser al nostre entendre, que Albo era conc铆s i es limitava a anotar les q眉estions n脿utiques sense entrar per a res en la forma de viure o en els problemes de conviv猫ncia, al contrari que Pigaffeta, que va intentar amb molt mal encert a dir dels experts , arribant a realitzar un diccionari de les diferents lleng眉es dels ind铆gena amb qu猫 es van trobar amb la seva traducci贸 a l'espanyol, treball que estava totalment fora del seu abast, aix铆 com intentar identificar la flora, que tamb茅 ell no estava en possessi贸 dels m铆nims coneixements al respecte.

En canvi, encara que cont茅 errors com 茅s natural, el diari de navegaci贸 d'Albo 茅s molt m茅s fiable que el de Pigaffeta, ja que les coordenades donades per un i altre al mateix punt, eren de vegades molt dispars, per貌 sempre comprovades despr茅s m茅s exactes les d'Albo, tant com intentar fer creure Pigaffeta a tot el que llegeixi el seu diari que 芦a vint lleg眉es van albirar unes illes amb muntanyes molt altes禄

A aquesta dist脿ncia nom茅s veure alguna cosa per efecte de la circumfer猫ncia de la terra devia ser amb vista de linx (si 茅s que es podia distingir alguna cosa a simple vista a aquesta dist脿ncia) i per descomptat ja podien ser altes les muntanyes, ja que la dist脿ncia 茅s equivalent en sistema decimal a una mica m茅s cent trenta-tres quil貌metres. Actualment a nivell de mar o de la coberta d'un vaixell, no 茅s possible distingir res a m茅s d'una trenta milles, i si 茅s un radar 茅s impossible detectar res a aquesta dist脿ncia, impedit no per l'abast del sistema sin贸 per la comentada curvatura del planeta.

En canvi a Pigaffeta se li coneix exhaustivament ja Albo, se li desconeix totalment. 脡s una vegada m茅s la demostraci贸 palpable, que amb la ploma ben utilitzada es poden guanyar combats que en la realitat es van perdre, ja que tant si es mencionen o no, uns passen a l'oblit total i altres escriuen el que li interessa. Despr茅s vam arribar els que anem al darrera i ens trobem amb els 芦ossos canviats禄 per貌 ja 茅s gaireb茅 impossible canviar l'opini贸 de qui l'est脿 abocant des de fa segles en contra de la 芦veritat禄

Es desconeix al mateix temps on i quan va morir, aix铆 que nom茅s tenim el seu manuscrit i res m茅s. Per貌 una cosa est脿 molt clara, va existir per al b茅 i la grandesa d'Espanya, encara que nom猫s fos catal脿

Bibliografia:

Enciclopedia General del Mar. Garriga. 1968. Compilada por el contralmirante don Carlos Mart铆nez-Valverde y Mart铆nez.

Fern谩ndez de Navarrete, Eustaquio.: Historia de Juan Sebasti谩n del Cano. Imprenta de los hijos de Manteli. Vitoria 1872.

Fern谩ndez de Navarrete, Mart铆n.: Biblioteca Mar铆tima Espa帽ola. Obra p贸stuma. Madrid. Imprenta de la Viuda de Calero. 1851.

Fern谩ndez de Navarrete, Mart铆n.: Colecci贸n de Viajes y Descubrimientos que hicieron por mar los espa帽oles desde fines del siglo XV. Ediciones Atlas. Madrid, 1955.

Pigafetta, Antonio.: Primer viaje entorno al globo. Traducci贸n del original de Pigaffeta. Editorial Francisco Aguirre. Buenos Aires, 1970.

Pilot the ship Holy Trinity and eighteen who gave the world the first round, ending this expedition Magallaes.
Nothing is known of his life, it was only natural Rhodes, Rose current Emporda near Sant Pere de Roda.
What is possible because the House of Hiring of Seville, was a beacon that the good sailors throughout Europe and served as a guide to find land more distant the possibility of improving.
It was designed by the same House of Hiring to be Pilot Major issuing Magellan signal was already known her and had done the studies to get the title as such pilot, so he sailed to board nao Holy Trinity which was the flagship of the expedition.
At first navigation was not he who had the log book of the ship, but there came a time when he could not yet and I still Albo.
So he concluded his work on arrival day six in September 1522 when, as a pilot of the ship Victoria landed in Sanlucar de Barrameda and since he started the newspaper, had browsed fourteen thousand leagues.
His work "Journal or direction of travel of Magellan from the height of the head of St. Augustine on the coast of Brazil to return to Spain" Being the original manuscript in the Archive of the Indies in Seville on the 1st bundle of undocumented Maluco- Remaining anonymous and without being published.
In turn serves as a guide for the defeat in the relationship of the journey of the work of Martin Fernandez de Navarrete.
They discussed topic among scholars, because it makes no reference to Magallaes Albo, even describing his death. Apparently we believe that Albo was concise and limited to matters nautical scored without going for anything in the way of life or the problems of coexistence, unlike Pigaffeta, who tried with success to say the very poor experts, getting to realize a dictionary of the different indigenous languages 鈥嬧媤ith which they met his Spanish translation, work was totally out of reach and try to identify the flora, also he was not in possession the minimal knowledge about it.
However, although naturally contains errors, the daily navigation Albo is much more reliable than Pigaffeta because the coordinates given by another one and the same point, they were often very different, but always checked after more accurate in the Albo both Pigaffeta like trying to believe everything you read his diary that "twenty miles glimpsed islands with high mountains"
At that distance only to see something to the effect of the circumference of the earth must have been overlooking lynx (if they could distinguish something to glance at this distance) and of course could be as high mountains, as distance is equivalent decimal system to something more hundred thirty-three kilometers. Currently in sea level or the deck of a ship, it is not possible to distinguish anything more than thirty miles, and if a radar detected nothing is impossible at this distance, not hindered by the scope of the system but Commented the curvature of the planet.
In contrast to Pigaffeta is known as comprehensively Albo, he totally unknown. It is once again living proof that the pen can be used well to win battles that were lost in reality, because whether mentioned or not, spend a total oblivion and others write what interests you. Then we let them get behind and we found the "bones changed" but it is almost impossible to change the opinion of who is pouring for centuries against the "truth"
It is unknown at the same time where and when he died, so we only have his manuscript and nothing more. But one thing is very clear there was for the good and greatness of Spain, if only Catalan