08-03-2024  (70 lectures) Categoria: Articles

Venice Commission - Comisió de Venècia

The Venice Commission is an advisory body of the Council of Europe responsible for evaluating and advising on issues related to constitutional and electoral law. Recently, it issued a preliminary report on the amnesty law in Spain.

Here are the key points from the report:

 1. The Commission considers that “social and political reconciliation are legitimate objectives of amnesties” and supports the possibility of an amnesty law like the one being processed in the Spanish Parliament.
 2. However, it also points out that amnesties “must conform to the Constitution” and that constitutional control “will be carried out through the organs and procedures provided for.”
 3. The report criticizes that the law does not adequately clarify the issue of precautionary measures and that there are significant technical problems throughout the text of the law.

In summary, the Venice Commission provides a critical and technical assessment of the amnesty law, highlighting both its positive aspects and areas that require reconsideration by the Spanish government.____________________________________________________________

La Comissió de Venècia és un òrgan consultatiu del Consell d’Europa
que s’encarrega d’avaluar i assessorar sobre qüestions relacionades amb el dret constitucional i electoral. Recentment, ha emès un informe preliminar sobre la llei d’amnistia a Espanya .

Aquí teniu les claus de l’informe:

 1. La Comissió considera que “la reconciliació social i política són objectius legítims de les amnisties” i recolza la possibilitat d’una llei d’amnistia com la que es tramita a les Corts.
 2. Tanmateix, també assenyala que les amnisties “han d’ajustar-se a la Constitució” i que el control de constitucionalitat “es realitzarà a través dels òrgans i procediments previstos”.
 3. L’informe critica que la llei no aclareix adequadament el tema de les mesures cautelars i que hi ha problemes tècnics importants en tot el text de la llei.

En resum, la Comissió de Venècia ofereix una avaluació crítica i tècnica de la llei d’amnistia, destacant tant els seus aspectes positius com les àrees que requereixen reconsideració per part del Govern espanyol 

__________________________________________


La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa que se encarga de evaluar y asesorar sobre cuestiones relacionadas con el derecho constitucional y electoral. Recientemente, ha emitido un informe preliminar sobre la ley de amnistía en España12.

Aquí están las claves del informe:

 1. La Comisión considera que “la reconciliación social y política son objetivos legítimos de las amnistías” y respalda la posibilidad de una ley de amnistía como la que se tramita en las Cortes2.
 2. Sin embargo, también señala que las amnistías “deben ajustarse a la Constitución” y que el control de constitucionalidad "se realizará a través de los órganos y procedimientos previstos"3.
 3. El informe critica que la ley no clarifica adecuadamente el tema de las medidas cautelares y que hay problemas técnicos importantes en todo el texto de la ley1.

En resumen, la Comisión de Venecia ofrece una evaluación crítica y técnica de la ley de amnistía, destacando tanto sus aspectos positivos como las áreas que requieren reconsideración por parte del Gobierno español12.
versió per imprimir

Comentaris publicats

  Afegeix-hi un comentari:

  Nom a mostrar:
  E-mail:
  Genera una nova imatge
  IntroduĂŻu el codi de seguretat
  Accepto les condicions d'ús següents:

  Per a participar en els comentaris l'usuari es compromet a complir i acceptar les següents normes bàsiques de conducta:

  • Respectar les opinions de la resta dels participants al fòrum, tot i no compartir-les necessàriament.
  • Abstenir-se d'insultar o utilitzar un llenguatge ofensiu, racista, violent o xenòfob, i no tenir cap conducta contrària a la legislació vigent i a l'ordre públic.
  • No enviar cap contingut amb copyright sense el permís del propietari. Si es considera oportú facilitar continguts d'internet amb copyright, cal escriure la URL completa perquè els altres usuaris puguin enllaçar-hi i descarregar-se els continguts des de la pàgina propietària.
  • Publicitat: No es permet enviar continguts promocionals i/o publicitaris.