La vaca cegahisto.cat08-03-2024  (89 lectures) Categoria: Articles

Venice Commission - Comisió de Venècia

The Venice Commission is an advisory body of the Council of Europe responsible for evaluating and advising on issues related to constitutional and electoral law. Recently, it issued a preliminary report on the amnesty law in Spain.

Here are the key points from the report:

  1. The Commission considers that ‚Äúsocial and political reconciliation are legitimate objectives of amnesties‚ÄĚ and supports the possibility of an amnesty law like the one being processed in the Spanish Parliament.
  2. However, it also points out that amnesties ‚Äúmust conform to the Constitution‚ÄĚ and that constitutional control ‚Äúwill be carried out through the organs and procedures provided for.‚ÄĚ
  3. The report criticizes that the law does not adequately clarify the issue of precautionary measures and that there are significant technical problems throughout the text of the law.

In summary, the Venice Commission provides a critical and technical assessment of the amnesty law, highlighting both its positive aspects and areas that require reconsideration by the Spanish government.____________________________________________________________

La Comissió de Venècia és un òrgan consultatiu del Consell d’Europa
que s‚Äôencarrega d‚Äôavaluar i assessorar sobre q√ľestions relacionades amb el¬†dret constitucional i electoral. Recentment, ha em√®s un informe preliminar sobre la¬†llei d‚Äôamnistia a Espanya .

Aquí teniu les claus de l’informe:

  1. La Comissi√≥ considera que ‚Äúla reconciliaci√≥ social i pol√≠tica s√≥n objectius leg√≠tims de les amnisties‚ÄĚ i recolza la possibilitat d‚Äôuna llei d‚Äôamnistia com la que es tramita a les Corts.
  2. Tanmateix, tamb√© assenyala que les amnisties ‚Äúhan d‚Äôajustar-se a la Constituci√≥‚ÄĚ i que el control de constitucionalitat ‚Äúes realitzar√† a trav√©s dels √≤rgans i procediments previstos‚ÄĚ.
  3. L’informe critica que la llei no aclareix adequadament el tema de les mesures cautelars i que hi ha problemes tècnics importants en tot el text de la llei.

En resum, la Comissió de Venècia ofereix una avaluació crítica i tècnica de la llei d’amnistia, destacant tant els seus aspectes positius com les àrees que requereixen reconsideració per part del Govern espanyol 

__________________________________________


La¬†Comisi√≥n de Venecia es un √≥rgano consultivo del¬†Consejo de Europa que se encarga de evaluar y asesorar sobre cuestiones relacionadas con el¬†derecho constitucional y electoral.¬†Recientemente, ha emitido un informe preliminar sobre la¬†ley de amnist√≠a en Espa√Īa12.

Aquí están las claves del informe:

  1. La Comisi√≥n considera que ‚Äúla reconciliaci√≥n social y pol√≠tica son objetivos leg√≠timos de las amnist√≠as‚ÄĚ y respalda la posibilidad de una ley de amnist√≠a como la que se tramita en las Cortes2.
  2. Sin embargo, tambi√©n se√Īala que las amnist√≠as ‚Äúdeben ajustarse a la Constituci√≥n‚ÄĚ y que el control de constitucionalidad "se realizar√° a trav√©s de los √≥rganos y procedimientos previstos"3.
  3. El informe critica que la ley no clarifica adecuadamente el tema de las medidas cautelares y que hay problemas técnicos importantes en todo el texto de la ley1.

En resumen, la Comisi√≥n de Venecia ofrece una evaluaci√≥n cr√≠tica y t√©cnica de la ley de amnist√≠a, destacando tanto sus aspectos positivos como las √°reas que requieren reconsideraci√≥n por parte del Gobierno espa√Īol12.