La vaca cegahisto.cat23-10-2006  (56466 lectures) Categoria: Senyera

LES BANDERES DELS ESTATS DE NEW MEXICO I D’ARIZONA

SAMARRETA LEVI'S (ARIZONA-NEW MEXICO)

Durant la Guerra de Secessió, els estats del Nord eren puritans descendents del Mayflower (1620, Massachusetts-Plymouth), i s'oposaven a l'esclavisme per puritans i perqué no necessitaven esclaus.. el 1850 poca empremta catalana quedava d'en CABOT (1493), apart dels jueus katalani de New York..
Els estats del Sud.. amb molta empremta catalana a FLORIDA, PENISACOLA, junt amb NEW MEXICO, ARIZONA i LOUISIANA =>Governador MIró, Capità Riu pujant pel Mississipi, Gertrudis Barceló amb el seu Casino flotant, i l'aiguardent català de les destileries catalanes de New Orleans, on els esclaus negres cantaven BLUE SONGS en el JASS on dormien, , etc..

Al Sud, en anar augmentant les seves plantacions, necessitaven cada cop més esclaus, que els hi portaven els negrers anglesos des de 1713 amb l'exclusiva de l'ASIENTO DE NEGROS concedit per Felip V a Utrecht, però van ser substituïts per negrers catalans a partir de 1783 amb la pragmàtica de Carles III.. (FILM LLIBERTAT)

Dos Estats, New Mexico i Arizona, varen incorporar-se com a nous Estats de la Unió el 1912, convertint-se en el 47è i 48è Estats respectivament.

Ambdós nous Estats necessitaven nous símbols, entre ells unes noves banders que calia ‘inventar’. Ara veurem com ho van fer en cada cas.

 

ESTAT DE NEW MEXICO

New Mexico State Flag

 

En un concurs organitzat el 1925 el va guanyar el Dr. Harry P. Mera, metge i arqueòleg. El disseny guanyador va ser aquest:

El dibuix com a tal és un Zia, el símbol del Sol, representat místicament, segons les creences dels Indis Pueblo. El símbol és anomenat Zia. Però, i els colors ? Perquè justament vermell i groc ?

El Dr. Mera va explicar que eren “the old spanish colors” els antics colors espanyols, els colors dels conqueridors. Així ho ratifiquen hi ho confirmen les webs oficials de l’Estat de Nou Mèxic, on s’hi pot llegir literalment:

"The yellow field and red symbol colors are the colors of Spain. First brought to New Mexico by Spanish explorers in 1540”.

http://www.50states.com/flag/nmflag.htm

El camp groc i el símbol vermells són els colors d’Espanya. Duts inicialment a Nou Mèxic pels exploradors espanyols el 1540.

Una altre afirmació:

“The red and yellow colors are the colors of Isabel of Castilla brought to the continent by the Spanish Conquistadors”.

http://www.netstate.com/states/symb/flags/nm_flag.htm

Els colors vermell i groc són els colors d’Isabel de Castella (sic) duts al continent pels conqueridors espanyols.

O aquesta:

"The colors red and yellow are used because they were the colors of the flag of the Spanish conquistadors who went to New Mexico in the early 1500's".

http://www.enchantedlearning.com/usa/states/newmexico/

Els colors vermell i groc s'utilitzen perquè eren els colors de la bandera dels conqueridors espanyols que van anar a Nou Mèxic a principis del 1500.

 

ESTAT D’ARIZONA

El mateix es pot dir per l’Estat d’Arizona, que seguint un procés similar va triar aquesta bandera :

arizona state flag

 

A la web oficial de l’Estat d’Arizona s’explica:

 

"The 13 rays of red and gold on the top half of the flag represent both the 13 original colonies of the Union, and the rays of the Western setting sun. Red and gold were also the colors carried by Coronado's Spanish expedition in search of the Seven Cities of Cibola in 1540. The bottom half of the flag has the same Liberty blue as the United States flag. Since Arizona was the largest producer of copper in the nation, a copper star was placed in the flag's center".

http://www.50states.com/flag/azflag.htm

Els 13 raigs vermells i daurats de la meitat superior de la bandera representen les 13 colònies originals de la Unió, i els raigs del sol ponent. Vermell i daurat eren també els colors que portava l’expedició espanyola de Coronado cercant les Set Ciutats de Cíbola el 1540. La meitat inferior de la bandera té el mateix color blau de la Llibertat com la bandera dels Estats Units. Al ser Arizona el més gran productor de coure de la nació es va col·locar una estrella de coure al mig de la bandera.

CONCLUSIÓ

Això vol dir, que segur que aquests estats americans han de disposar de documents o gravats de l’època on això es reflecteixi. En qualsevol cas tenen claríssim que la bandera dels conqueridors espanyols que a principis del segle XVI varen anar per aquelles zones tenia els colors vermell i groc o daurat. L’única bandera així és la catalana, la castellana no tenia aquests colors.

Els colors de la bandera espanyola (groc i vermell) són dissenys aprovats l’any 1783 i utilitzats al 1875 per la marina espanyola – i a partir de 1845 també per terra.

Els conqueridors d’Amèrica, incloent-hi l’anomenat Vázquez Coronado, hi anaren amb la bandera catalana. Només podien ser catalans.

Enric Guillot

Carles Camp

____________________________________________________________________


Cronologia de l' annexió de cada estat dels Estats Units a partir de la Declaració d' Independència:

 • 1776: La Declaració d'Independència se signa el 4 de juliol, proclamant la independència de les Tretze Colònies de Gran Bretanya.
 • 1787: Delaware es converteix en el primer estat a ratificar la Constitució dels Estats Units.
 • 1788: Geòrgia es converteix en el quart estat a ratificar la Constitució dels Estats Units.
 • 1789: George Washington és elegit com el primer president dels Estats Units. El mateix any, Carolina del Nord es converteix en el dotzè estat a ratificar la Constitució dels Estats Units.
 • 1790: Rhode Island es converteix en l'últim estat a ratificar la Constitució dels Estats Units.
 • 1791: Vermont es converteix en el onzè estat a incorporar-se a la Unió.
 • 1792: Kentucky es converteix en el quinzè estat a incorporar-se a la Unió.
 • 1796: Tennessee es converteix en el onzè estat a incorporar-se a la Unió.
 • 1803: Ohio es converteix en el setzè estat a incorporar-se a la Unió.
 • 1812: Luisiana es converteix en el divuitè estat a incorporar-se a la Unió.
 • 1816: Indiana es converteix en el dinovè estat a incorporar-se a la Unió.
 • 1817: Mississippi es converteix en el vintè estat a incorporar-se a la Unió.
 • 1818: Illinois es converteix en el vint-i-unè estat a incorporar-se a la Unió.
 • 1819: Alabama es converteix en el vint-i-dosè estat a incorporar-se a la Unió.
 • 1820: Maine es converteix en el vint-i-tresè estat a incorporar-se a la Unió.
 • 1821: Misuri es converteix en el vint-i-quatrè estat a incorporar-se a la Unió.
 • 1836: Arkansas es converteix en el vint-i-cinquè estat a incorporar-se a la Unió.
 • 1837: Míchigan es converteix en el vint-i-sisè estat a incorporar-se a la Unió.
 • 1845: Florida es converteix en el vint-i-setè estat a incorporar-se a la Unió.
 • 1846: Texas es converteix en el vint-i-vuitè estat a incorporar-se a la Unió.
 • 1848: Wisconsin es converteix en el vint-i-novè estat a incorporar-se a la Unió.
 • 1850: Califòrnia es converteix en el trentè estat a incorporar-se a la Unió.
 • 1858: Minesota es converteix en el trenta-unè estat a incorporar-se a la Unió.
 • 1859: Oregón es converteix en el trenta-dosè estat a incorporar-se a la Unió.
 • 1861: Kansas es converteix en el trenta-tresè estat a incorporar-se a la Unió.
 • 1863: Virgínia Occidental esdevé el trenta-cinquè estat a incorporar-se a la Unió.
 • 1864: Nevada es converteix en el trenta-sisè estat a incorporar-se a la Unió.
 • 1867: Nebraska es converteix en el trenta-setè estat a incorporar-se a la Unió.
 • 1876: Colorado es converteix en el trenta-vuitè estat a incorporar-se a la Unió.
 • 1889: Dakota del Nord, Dakota del Sud, Montana i Washington es converteixen en els estats trenta-novè, quaranta-unè i quaranta-dosè a incorporar-se a la Unió, respectivament.
 • 1890: Wyoming es converteix en el quaranta-tresè estat a incorporar-se a la Unió.
 • 1896: Utah es converteix en el quaranta-quatrè estat a incorporar-se a la Unió.
 • 1907: Oklahoma es converteix en el quaranta-sisè estat a incorporar-se a la Unió.
 • 1912: Nou Mèxic i Arizona es converteixen en els estats quaranta-setè i quaranta-vuitè a incorporar-se a la Unió, respectivament.
 • 1959: Alaska es converteix en el quaranta-novè estat a incorporar-se a la Unió.
 • 1960: Hawái es converteix en el cinquantè estat a incorporar-se a la Unió