La vaca cegahisto.cat16-09-2013  (3897 lectures) Categoria: Articles

Torre-de-Silla o Tordesillas?

És molt curiosa la relació que s'estableix entre Silla i la ciutat castellana de Tordesillas. La semblança fonètica és indubtable, però la nota va més enllà, atribuint la fundació de les dues poblacions a la intervenció d'un mateix personatge: el dictador romà Sil.la, d'on els vindria el nom tant a l'una com a l'altra. A Tordesillas hi ha un parell de teories sobre l'origen del topònim. Una primera, poc acceptada, atribueix el nom de la ciutat al personatge romà esmentat. Altra, amb més predicament, el fa derivar de la paraula llatina "cella", amb el significat de magatzem o graner. Curiosament, a Silla hem compartit durant molts anys aquestes dues hipòtesis per a explicar el nostre topònim.

Cada dia, certament, costa més defensar l'origen àrab del nom, i molt més després d'haver-se demostrat sense cap dubte que Silla fou fundada pels romans, al lloc on ara mateix continua en peu la torre musulmana. Les referències a la conquesta i repoblació són exactes, excepte la confusió respecte al càrrec d'Hug de Folcarquer, que no era templer sinó hospitaler, i l'omissió de l'atorgament de la primera carta pobla l'any 1243.

És molt interessant la transformació de la torre en castell; l'informe explica que l'alqueria fou reformada i "aumentadas sus obras" (edificis), prenent el nom de castell. Ja s'ha dit que l'any 1827 apareix com el del rebaix de la torre. Encara que en l'escrit, parlant del castell, sembla lle¬gir-se que es van rebaixar "sus torres" -cosa que faria pen¬sar en l'existència de més d'una-, la frase següent ens fa eixir de tot dubte: "fue vendida al subasto en 1868", nou anys abans de la redacció del document. L'ús de la forma singu¬lar del verb no permet pensar que hi hagueren diverses torres.

A les dependències al voltant de la torre s'ins-tal.laria el saló de reunions de l'Ajuntament, la secretaria, el jutjat i les escoles de xiquetes i xiquets, així com les habi¬tacions per al secretari, mestres i algutzils, dependències totes elles de les quals ja tenim, fins i tot, constància gràfica.

L'informe conclou, com no podia ser d'altra manera, demanant ajuda -encara que indirectament- ja que són necessàries "muchas reformas para mejorarlas citadas dependències". Com sempre, les administracions municipals amb una evident escassesa de recursos econòmics.

En resum, podem dir que estem davant un docu¬ment especialment important per a la nostra història, ja que mostra els símbols que, per diverses circumstàncies, va utilitzar el poder municipal a Silla, com a mínim, durant un terç del segle XIX.