La vaca cegahisto.cat03-04-2020  (894 lectures) Categoria: Articles

Parthenon - Partenó

The Turks used it partialy to store ammunition and as a shelter for the local Turkish community

In 1687, the Parthenon was extensively damaged in the greatest catastrophe to befall it in its long history.[81] As part of the Great Turkish War (1683–1699), the Venetians sent an expedition led by Francesco Morosini to attack Athens and capture the Acropolis. The Ottoman Turks fortified the Acropolis and used the Parthenon as a shelter for members of the local Turkish community and to store ammunition– On 26 September a Venetian mortar round, fired from the Hill of Philopappus, blew up the gnpowdwer magazine, and the building was partly destroyed

Now as to who is responsible for the damage, it depends on how you see it. It was the Venetian bombardment that led to the destruction of the Parthenon but it was the Ottomans who placed the gunpowder depot there in the first place


Els turcs l'utilitzaven parcialment per emmagatzemar municions i com a refugi per a la comunitat local turca

El 1687, el Partenó va ser àmpliament danyat en la catàstrofe més gran que va tenir lloc en la seva llarga història. Com a part de la gran guerra turca (1683-1699), els venecians van enviar una expedició dirigida per Francesco Morosini per atacar Atenes i capturar l'Acròpolis. Els turcs otomans van fortificar l'Acròpolis i van utilitzar el Partenó com a refugi per a membres de la comunitat local turca i per emmagatzemar municions. El 26 de setembre, un dispar de morter venecià, llençat des del turó de Philopappus, va fer explotar el dipòsit de pólvora i l'edifici va quedar parcialment destruït

Ara, qui és el responsable del dany, depèn de com es miri. Va ser el bombardeig venecià que va provocar la destrucció del Partenó, però van ser els otomans els que hi van col·locar el dipòsit de pólvora a l'interior